ธงทอง ลุยแก้ กฎหมายธุรกิจ 4 ด้าน แก้อุปสรรคธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจ

“ธงทอง” ได้เริ่มการแก้ไข กฎหมายธุรกิจ ในทั้ง 4 ด้านเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงในด้านการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ, การอำนวยความสะดวกในการได้รับใบอนุญาต, การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, และการผลักดันพลังงานสะอาด

นายธงทอง จันทรางศุ, ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย, ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดประเด็นสำคัญ 4 ด้านในการปรับปรุงกฎหมายระยะแรก ที่ตรงกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

กฎหมายธุรกิจ

ในขณะนี้, คณะกรรมการที่รับผิดชอบในแต่ละด้านได้รับการเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป โดยรายงานความคืบหน้าทุก 60 วัน และหากมีอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้น, ก็ต้องรายงานให้นายกรัฐมนตรีและรอคำสั่งดำเนินการต่อไป

  1. ด้านการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ:ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตทำงาน การรายงานตัว รวมทั้งการยกเว้นใช้แบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) ซึ่งครอบคลุมถึงพาหนะทางบกและทางเรือ การดำเนินการที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
  2. ด้านการพัฒนาระบบการอนุญาตหลัก (Super License): เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับอนุญาตในประเภทธุรกิจที่มีความสนใจในการลงทุน โดยให้สามารถใช้ใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวประกอบธุรกิจได้ รวมถึงการลงทุนในกิจการร้านอาหารและธุรกิจที่พักขนาดเล็กที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน, และการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย โดยมีนางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ เป็นประธานอนุกรรมการ
  3. ด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ: ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสินค้าเพื่อลดข้อจำกัดและระยะเวลาของผู้ประกอบการ เช่น การลดการเปิดตรวจสินค้าถ่ายลำ (Transhipment) ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประเภทของสินค้านั้น และการขออนุญาตนำสินค้าเข้า-ออก
  4. ด้านการผลักดันพลังงานสะอาด (Clean Energy) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน โดยจะพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพลังงานชาติ และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยมีนายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา เป็นประธานอนุกรรมการ

อย่างไรก็ตาม, ขอใช้เวลาในการพิจารณารายละเอียดและสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะบอกได้ว่าจะแก้ไขประเด็นใดบ้างและใช้ระยะเวลาเท่าใด เมื่อเห็นว่าทำอะไรได้บ้างจึงจะมีการกำหนดระยะเวลาทำงานอย่างชัดเจน แต่โดยหลักแล้วบางเรื่องสามารถแก้ไขได้โดยฝ่ายบริหารด้วยการออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี แก้ไขกฎกระทรวง ส่วนกรณีที่ต้องยกร่างกฏหมายใหม่ทั้งฉบับอาจต้องใช้เวลา ซึ่งจะแจ้งความชัดเจนต่อไป

โปรเจคด้านการผลักดันพลังงานสะอาดนี้ยังคงเป็นหนึ่งในมุมมองสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาและยกระดับการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและประธานอนุกรรมการ ได้เปิดเผยว่า หลังจากการศึกษาและวิเคราะห์ทางกฎหมายและนโยบายพลังงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน คณะกรรมการได้พบว่า มีความจำเป็นที่จะปรับปรุงบางกฎหมายและนโยบาย กฎหมายธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นในทุกๆ ส่วนของสังคม

ในการดำเนินการนี้, นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา ได้กำหนดให้ทีมงานพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่ต้องปรับปรุงและการดำเนินการที่ต้องดำเนิน โดยจะให้รายงานผลการพิจารณาอย่างละเอียดภายในระยะเวลาที่กำหนด

การแก้ไขปรับปรุงในด้านพลังงานสะอาดนี้จะมีผลทำให้ประเทศมีการใช้พลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเน้นไปที่การใช้พลังงานจากแหล่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและใช้พลังงานทั่วไป

ขอบคุณรูปภาพจาก : www.bangkokbiznews.com

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.bangkokbiznews.com


ติดตามข่าวสารได้ที่ have-a-look.net

สนใจเกมออนไลน์คลิ๊ก

เวียดนาม
เศรษฐกิจ

เวียดนาม ชู ‘สุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์’ ผู้บริหาร CPF สร้างความมั่นคงอาหาร

“สุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์” ผู้บริหารซีพีเอฟ ร่วมสร้างค […]

อ่านต่อ ...
ครม.
เศรษฐกิจ

ครม. หั่นโควต้านำเข้าอาหารสัตว์ เหลือ1ปี ข้าวโพด-กากถั่วเหลือง-ปลาป่น

ครม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดโควตาการนำเข้าวัตถุดิบ […]

อ่านต่อ ...
พีระพันธุ์
เศรษฐกิจ

พีระพันธุ์ รื้อสัญญาซื้อขายก๊าซ ปตท. ย้อนหลังหวังได้เงินอุ้มค่าไฟเพิ่ม

พีระพันธุ์ ได้ทำการสั่งสำนักงาน “กกพ.” เพื่ […]

อ่านต่อ ...