ส่องชุดความรู้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คนน่ารักอย่างไทย ต้องทำไง

thaismile

อยากเป็น ‘คนน่ารักอย่างไทย’ ต้องทำไง? ส่องชุดความรู้ที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระบุไว้

คนน่ารักอย่างไทย ต้องทำไง?เป็นหนึ่งคอนเซ็ปต์ที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำชุดความรู้แบบอินโฟกราฟิกเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ในการเผยแพร่ทุกครั้งจะติด #น่ารักอย่างไทยจิตใจงดงาม

ซึ่ง มติชนออนไลน์ ได้รวบรวมไว้ดังนี้ เผยแพร่ครั้งแรก

 • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม“คนน่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใส” กล่าวว่า

ยิ้มแย้ม เป็นลักษณะแห่งความโสมนัส หรรษา ด้วยจิตเมตตาการุณย์
ยิ้มเป็นวัฒนธรรมไทยที่นานาชาตินิยมชมชื่น เป็นสังคมจรรยาที่ดีแท้ เราได้
ประโยชน์จากการยิ้ม คือ

 1. ยิ้มชวนให้เกิดความสบายใจเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ กฎธรรมดา
  มีอยู่ว่า สิ่งเหมือนกันย่อมดึงดูดกัน สุขย่อมดึงดูดสุข ดีย่อมดึงดูดดี บ้านใดมียิ้ม
  ให้กัน บ้านนั้นย่อมเป็นบ้านแสนสุข ความทุกข์ย่อมถอยออกห่าง
 2. ยิ้มเป็นเสน่ห์ เพราะคนอารมณ์ดีมีเมตตาการุณย์อยู่ในใจ ไม่มี
  เวรภัยต่อใคร หน้าตาแช่มชื่นเอิบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นเสน่ห์อยู่ในตัวเอง
  ย่อมชวนให้เกิดความนิยมนับถือ รักใคร่ไว้ใจ ดังนั้นมหาเสน่ห์และมหานิยม
  จึงอยู่ที่ดวงหน้ายิ้มแย้มและดวงใจแจ่มใส
 3. ยิ้มทำให้หน้างาม คนรูปสวยแต่สีหน้าบูดบึ้ง ย่อมหมดสวย ยิ้มเป็น
  อาภรณ์อันสูงค่า แต่งใบหน้าให้งดงาม
 4. ยิ้มดับความโกรธได้ ขณะที่เราโกรธอยู่ พอแลเห็นผู้ถูกโกรธมีดวงหน้า
  ยิ้มแย้มเข้ามาหา ความโกรธของเราจะผ่อนคลายลงได้ เราจงฝึกหัดตนให้เป็น
  คนน่ารัก ยิ้มเป็น ยิ้มอย่างละมุนละไม ยิ้มด้วยกิริยาสุภาพ ชาติบ้านเมืองเรา
  ก็จะมีเสน่ห์ เป็นดินแดนที่ผู้คนชื่นชมและอยากมาเยือน

ธรรมะที่เป็นหัวใจพระพุทธศานา ดังปรากฏในโอวาทปาฏิโมกข์ คือ

ละชั่ว ทำดี และ ทำจิตใจให้ผ่องใส ผู้ปฏิบัติย่อมน่ารักอย่างไทย เพราะมีจิตใจ
งดงามและเบิกบาน ยิ้มแย้ม แจ่มใส อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเสมอมา

 • วันที่ 10 พฤษภาคม“คนน่ารัก มีความงาม เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ได้พบเห็น”

คนน่ารักงามด้วยรูป คือ รู้จักดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รักษาร่างกาย ให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม เช่น ไม่ปล่อยให้ผมเผ้ารุงรัง

คนน่ารักงามด้วยอาภรณ์ คือ รู้จักแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า และเครื่องประดับ ที่เหมาะสมตามกาละเทศะ และหน้าที่การงาน

คนน่ารักงามด้วยมารยาท คือ แสดงกิริยาวาจาเรียบร้อยงดงามเหมาะสม แก่บุคคลต่าง ๆ ตามกาลเทศะ

คนน่ารักงามด้วยจิตใจ คือ มีจิตใจดี โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักเกรงใจผู้อื่น

 • วันที่ 12 พฤษภาคม“คนน่ารัก รู้จักการให้ คือ ทาน”

การให้ คือ ช่วยด้วยทุน ด้วยของหรือความรู้ ด้วยถ้อยคำ ด้วยเวลา ด้วยกำลัง ด้วยการร่วมเผชิญและแก้ปัญหา การให้แบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

 1. เพื่อบูชาคุณด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ และญาติผู้ใหญ่
  2. ให้ด้วยน้ำใจโอบอ้อมอารี ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ
  3. ให้เพื่อช่วยเหลือด้วยจิตเมตตากรุณา
  4. อภัยทาน คือ การให้อภัย ซึ่งเป็นทานที่ทำได้ยากที่สุด
 • วันที่ 17 พฤษภาคม“คนน่ารัก พูดจาไพเราะ คือ มีปิยวาจา”

คำพูดสำคัญมาก พูดให้คนโกรธกันก็ได้ พูดให้คนรักสามัคคีกันก็ได้ พูดทำลายกำลังใจหรือสร้างกำลังใจก็ได้ คนน่ารักจึงต้องพูดจาไพเราะ พูดความจริง พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ บุคคล คนน่ารักต้องมีปิยวาจา

 • วันที่ 19 พฤษภาคม“คนน่ารักทำตนให้เป็นประโยชน์ ไม่นิ่งเฉยดูดาย คือ อัตถจริยา”

สังคมเล็กที่สุด คือ บ้านและครอบครัว คนน่ารักยินดีช่วยเหลือทุกคนในบ้านตามกำลังความสามารถของตน ไม่นิ่งดูดาย ต่อมาเมื่อเข้าโรงเรียน ก็ช่วยเหลือครู อาจารย์ เพื่อนฝูง และโรงเรียน เมื่อถึงวัยทำงานก็ช่วยเหลือ เพื่อนร่วมงาน และองค์กรที่ตนทำงาน ตลอดจนสังคม ประเทศชาติ ศาสนาและโลก

 • วันที่ 24 พฤษภาคม“คนน่ารัก รู้จักวางตนเหมาะสม เอาตนเข้าสมาน คือ สมานัตตตา”

รู้จักเอาตัวเข้าสมาน คือ ทำตนให้เข้ากับผู้อื่นได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน รู้จักวางตนเหมาะสม เหมาะกับตำแหน่งหน้าที่ ฐานะ และกาละเทศะ เช่น เมื่อเป็นเด็กก็รู้จักอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ มีหน้าที่เรียนก็เรียนเต็มกำลังสติปัญญา มีฐานะเป็นนักเรียน ก็รู้จักใช้จ่ายอย่างนักเรียน คือ ไม่ฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยสุร่าย รู้จักแบ่งเวลา ปฏิบัติกิจให้เหมาะกับเวลา สถานที่ และบุคคล

 • วันที่ 26 พฤษภาคม“คนน่ารัก มีความกตัญญูกตเวที”

ความกตัญญูกตเวที คือ การรู้คุณค่าแห่งการกระทำดี หรืออุปการะคุณของผู้อื่น และแสดงออกเพื่อบูชาและตอบแทนความดีนั้น

กตัญญูกตเวที ต่อสิ่งมีชีวิต เริ่มด้วยกตัญญูกตเวทีต่อบุคคล เช่น รู้คุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสงฆ์ รู้คุณพระมหากษัตริย์ รู้คุณของพ่อแม่ รู้คุณของครูบาอาจารย์ รู้คุณของคู่ครอง รู้คุณของนายจ้างและผู้บังคับบัญชา รู้คุณของผู้มีอุปการะคุณ รู้คุณของกัลยาณมิตร รู้คุณของลูกจ้างและผู้รับใช้ และตอบแทนด้วยการเป็นสาธุชนคนดี เป็นพสกนิกรพลเมืองที่ดี เป็นลูกที่ดี เป็นศิษย์ที่ดี ฯลฯ นอกจากรู้คุณต่อบุคคลแล้วยังพึงรู้คุณของสัตว์ที่ใช้งาน และสัตว์เลี้ยง ตลอดจนต้นไม้ที่ให้ร่มเงาทั้งยังเป็นอาหารและยาของเราด้วย

สรุป

คนน่ารักอย่างไทย คือ ความประทับใจที่ผู้พบเห็นรู้สึกได้ ทำให้เกิดความสบายใจ อยากพูดคุย อยากคบหาสมาคม และเป็นมิตรด้วย โดยที่ ต้องมีความงาม เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ได้พบเห็น

อ้างอิง

https://www.matichon.co.th/

 

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...