คุรุสภาสมัครสอบครูผู้ช่วย ยื่นขอหนังสือรับรอง

teacher

เปิดช่องยื่นขอหนังสือรับรอง โดย คุรุสภาสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 66

คุรุสภาสมัครสอบครูผู้ช่วย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำหนดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2566 โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 นั้น ซึ่งจากกำหนดการดังกล่าว ส่งผลให้ขณะนี้ มีนิสิต นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง อยู่ระหว่างการดำเนินการสำเร็จการศึกษาจากทางสภามหาวิทยาลัย และกำลังดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนถึงความกังวลใจจากนิสิต นักศึกษาครูจบใหม่ โดยเกรงว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่ทันภายในวันปิดรับสมัคร

ดังนั้น คุรุสภาสมัครสอบครูผู้ช่วย เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว

สำนักงานเลขาธิการคุรสภา จึงขอความร่วมมือไปยังเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้หน่วยงานรับสมัครสอบใช้เอกสาร “หนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ที่คุรุสภาออกให้ เป็นหลักฐานประกอบการรับสมัครสอบแข่งขัน ได้ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิในการสมัครสอบแข่งขัน ของนิสิต นักศึกษาจบใหม่ ที่ได้ดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้วแต่อยู่ระหว่างรอการประกาศผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน) จากคุรุสภา ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตฯ

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อว่า

นอกจากนี้ตนยังได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การออกหนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แจ้งไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ว่า หากมีความประสงค์จะให้นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ขอหนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบแข่งขันเป็นครูผู้ช่วยในปีนี้ เฉพาะในกรณีที่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการส่งผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน) และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้วเข้ามาในระบบของคุรุสภา ให้คุรุสภาตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จ รวมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรอง ไปให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในขณะเดียวกัน นิสิต นักศึกษาที่ขอรับหนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและชำระค่าธรรมเนียมพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วมีข้อมูลหลักฐานครบถ้วนในระบบ KSP Self Service ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 จากนั้นสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการออกหนังสือรับรอง ให้มหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และให้นิสิต นักศึกษา ขอรับหนังสือรับรองจากผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566

สรุป

“นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาแล้วอีกจำนวนหนึ่ง มีความกังวลว่ายังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ คุรุสภาได้เร่งดำเนินการอนุมัติใบอนุญาตมาแล้ว เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2566 จำนวน 22,120 ราย และจะมีการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่ออนุมัติการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาต อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 31 พ.ค.2566 นี้” ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าว

อ้างอิง

https://www.matichon.co.th/

 

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...