ครูรุ่นใหม่ ชี้นโยบายจากพรรคก้าวไกลตอบโจทย์ อยากได้รมว.

teacher

โพลชี้ ครูรุ่นใหม่ อยากได้รมว.ศึกษาธิการจากพรรคก้าวไกลพุ่ง 86.6% ชี้นโยบายตอบโจทย์

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม มีการเปิดเผยผลสำรวจโดยกลุ่ม ครูรุ่นใหม่ ครูขอสอน x อะไรอะไรก็ครู ซึ่ง
สำรวจความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษากับการเลือกตั้ง 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์

แบบสอบถามประกอบด้วย 5 คำถาม

1. ท่านคิดว่าประเด็นปัญหาข้อใดสำคัญและควรแก้ไขมากที่สุด 5 ข้อ
2. ท่านคิดว่านโยบายพรรคการเมืองใดตอบโจทย์ของครูมากที่สุด
3. ท่านจะเลือกผู้สมัคร ส.ส.เขตจากพรรคการเมืองใด ในการเลือกตั้ง 2566 นี้
4. ท่านจะเลือกบัญชีรายชื่อพรรคใด ในการเลือกตั้ง 2566 นี้
5. ท่านอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาจากพรรคใดมากที่สุด

ผลสรุปเบื้องต้น ดังนี้

  1. ประเด็นปัญหาข้อใดสำคัญและควรแก้ไขมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ภาระงานและโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ร้อยละ 94.5 การอยู่เวรรักษาการณ์ ร้อยละ 69.5 ระบบการประเมินครู ผู้บริหาร ร้อยละ 59.4 เงินเดือนและวิทยฐานะ ร้อยละ 57.9 และ หลักสูตรและตำราเรียน ร้อยละ 41.7

นอกจากนี้ยังมีคำตอบอื่นที่อยู่ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ได้แก่ การใช้อำนาจและคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม ร้อยละ 40.8 และการทุจริต ไม่โปร่งใส ร้อยละ 34.9

จากข้อคำถามนี้สะท้อนสิ่งที่ครูและบุคลากรทาง การศึกษา กำลังเผชิญและมีความคาดหวังในการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายได้เป็นอย่างดี

  1. นโยบายพรรคการเมืองใดตอบโจทย์ของครูมากที่สุด ได้แก่ พรรคก้าวไกล ร้อยละ 87.9 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 2.1 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ร้อยละ 0.2 และพรรคชาติพัฒนากล้า ร้อยละ 0.2 โดยมีผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 5 และมองว่าไม่มีพรรคใดตอบโจทย์ ร้อยละ 4.6
  2. การเลือกผู้สมัคร ส.ส.เขตในการเลือกตั้ง 2566 นี้จะเลือก พรรคก้าวไกล ร้อยละ 77.4 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 7.9 และพรรคอื่นๆ (พรรคประชาธิปัตย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคเสรีรวมไทย และพรรคครูไทยเพื่อประชาชน) รวม ร้อยละ 2.8 ผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 9.1 และไม่ประสงค์ลงคะแนน 2.8
  3. การเลือกบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง 2566 นี้จะเลือก พรรคก้าวไกล ร้อยละ 85.3 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 4.0 และพรรคอื่นๆ (พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยสร้างไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคชาติพัฒนากล้า และพรรคครูไทยเพื่อประชาชน) รวม ร้อยละ 2.3 ผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 5.6 และไม่ประสงค์ลงคะแนน 2.8
  4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการควรจากพรรคใดมากที่สุด พรรคก้าวไกล ร้อยละ 86.6 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 2.4 และพรรคอื่นๆ (พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยสร้างไทย พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคครูไทยเพื่อประชาชน) รวม ร้อยละ 2 ผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 6.2 และไม่ประสงค์ลงคะแนน 2.8

สรุป

ทั้งนี้ ครูรุ่นใหม่ กลุ่มครูขอสอน และ อะไรอะไรก็ครู ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษา กับการเลือกตั้ง 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 544 คน

สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นครู ร้อยละ 93.9 และเป็นบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรอื่นทางการศึกษา) ร้อยละ 6.1 และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 91.8 สังกัดอื่นๆ ร้อยละ 8.2

อายุผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ 54.4 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 35.8 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 7.5 และ อายุ 51 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 2.2

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ครูรุ่นใหม่ มีภูมิลำเนากระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ อยู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 14.9 ภาคกลาง ร้อยละ 14.3 ภาคตะวันออก ร้อยละ 8.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 38.6 ภาคเหนือ ร้อยละ 15.1 และ ภาคใต้ ร้อยละ 8.8

อ้างอิง

https://www.matichon.co.th

ChatGPT
การศึกษา

ChatGPT กำลังจะเปลี่ยนอนาคต แต่จะเหมือนที่เราคาดไว้หรือไม่

ChatGPT ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งได้หยุดยุคเท […]

อ่านต่อ ...
Manaslu Circuit Trek
การศึกษา

Manaslu Circuit Trek เส้นทางในฝันกับการตามหาความสงบ

Manaslu Circuit Trek ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยอันงดงามข […]

อ่านต่อ ...
Dwarf galaxies
การศึกษา

Dwarf galaxies ไขปริศนาที่จะนำไปสู่จักรวาลที่กว้างขึ้น

Dwarf galaxies ดาราจักรแคระ วีรบุรุษแห่งจักรวาลที่ไม่มี […]

อ่านต่อ ...