แนะนำให้ปรับการสอนเป็นแบบที่ ให้เด็กลงมือทำด้วยตัวเอง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา วุฒิสภา เปิดเผยว่า

ปัจจุบันหลักสูตรของไทยเนื้อหาส่วนใหญ่ยังเป็น Passive Learning ที่ผลิตคนเพื่อป้อนระบบราชการ แต่ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้เราต้องการผลิตคน
ให้เป็นคนที่ลงมือปฏิบัติสามารถทำด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดความรู้ที่รอบด้านสอดคล้องกับความต้องการในยุคนี้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning
ดังนั้น เมื่อเด็กผ่านกระบวนการนี้แล้ว ก่อนจะทำอะไรหรือคิดผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้น เขาจะต้องศึกษาอย่างรอบด้านแล้วลงมือทำด้วยตัวเอง ไม่ใช่ทำตามที่ครูบอก
ซึ่งกระบวนการนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเกิดนวัตกรรม

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ หรือ พว.กล่าวว่า

พว.ได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยบาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยมีความประสงค์ตรงกันในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) ให้เป็นผู้นำทางวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกคน ในระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะขั้นสูง โดยจะร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นความแตกต่างทางพหุปัญญาอย่างมีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การศึกษา

เรียกคืนงบ 4 แสน จากกรณี คณะครูไปดูงานแต่โผล่ชิลกลางทะเล

4 ปี ฟันแล้ว ปมทริปคณะครูไปดูงานแต่โผล่ชิลกลางทะเล เรีย […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

สศร. หนุนให้วงดนตรีร่วมสมัย ขึ้นโชว์ที่เวทียุโรป

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ตรีนุช แจ้งหน่วยงาน ปลดป้ายรัฐมนตรี หวั่นผิดกฎ

‘ตรีนุช’ แจ้งหน่วยงานในสังกัด ศธ.ปลดป้ายรัฐมนตรี หวั่นผ […]

อ่านต่อ ...