กศน.เร่ง ถกกฤษฎีกาเพื่อมารองรับ กฏหมายใหม่

กศน.เร่งถกกฤษฎีการองรับ กม.ใหม่ หลัง ‘ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้’ ผ่านสภา ยกฐานะขึ้น ‘กรม’ ปรับกฎหมายลูก 13 ฉบับ

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้
พ.ศ. … ในวาระ 2 และ 3 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอแล้ว โดยร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. … มีทั้งหมด 31 มาตรา มีสาระสำคัญ เช่น ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 โดยในมาตรา 24 ของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ให้เปลี่ยนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในสำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นกรมใน ศธ.ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ศธ.และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี และปลัด ศธ.

“ขณะนี้ กศน.อยู่ระหว่างเตรียมการรองรับการประกาศใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. … โดยจะเตรียมปรับปรุงกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง รวม 13 ฉบับ และในวันที่ 14 ธันวาคมนี้
กศน.จะประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อนำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ว่า กศน.ควรจะทำอะไรบ้าง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องต่อไป
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ คือโครงสร้าง เพราะเดิมบทบาทของ กศน.เป็นเพียงสำนักงาน แต่จะเปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งทำให้โครงสร้างใหญ่ขึ้น
แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะพูดคุยกันมาโดยตลอด” นายวัลลพกล่าว

นายวัลลพกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ย้ำว่าหลังจากที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้

จะส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กศน.ต้องปรับตัว เปลี่ยนแนวความคิด และบทบาทของตนเองให้เป็นผู้ให้ทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจะย้ำกับบุคลากร กศน.ว่าต่อไปนอกจากจะมีหน้าที่จัดการศึกษาแล้ว ยังมีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกเรื่อง เพื่อให้คนได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของ
กศน.มีสื่อที่หลากหลายเข้ามาช่วย ทำให้ผู้เรียนเรียนได้ทุกที่ อีกทั้ง กศน.มีเจ้าหน้าที่แทรกซึมไปในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ กศน.จะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชน เชื่อว่ามีจุดแข็ง และสามารถทำงานต่อได้ทันที

การศึกษา

ไฟเขียวแล้วสอบตั๋วครู ผ่านคอมพ์ ทางออนไลน์

‘บอร์ดคุรุสภา’ ไฟเขียวสอบตั๋วครู ผ่านคอมพ์ 100% เมื่อวั […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะนำให้ปรับการสอนเป็นแบบที่ ให้เด็กลงมือทำด้วยตัวเอง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิก […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

กรมศิลป์ จัดสัมมนาโครงการวิจัย ผลงานวิชาการของกรมศิลปากร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิล […]

อ่านต่อ ...