‘ก.ค.ศ.’ เดินหน้า มีการคืนอำนาจแต่งตั้ง-โยกย้ายให้เขตพื้นที่ฯ

...’ เดินหน้าแก้ระเบียบรับกฎหมายใหม่ คืนอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายให้เขตพื้นที่ฯ

... เดินหน้าแก้กว่า 100 ระเบียบข้อบังคับ รับกฎหมายใหม่คืนอำนาจแต่ตั้งโยกย้ายให้ เขตพื้นที่ฯ ตั้งคณะทำงาน ยกร่างหลัก
เกณฑ์เฟ้น....’ ยันไร้ปัญหาเกณฑ์PA  1 ..ยื่นประเมินตามเดิม  

นายประวิต  เอราวรรณ์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (...) เปิดเผยว่า  ตามที่สภาผู้แทน
ราษฎรลงมติเห็นชอบร่าง พ...แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของศธ. .. …ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้นั้น ตนได้หารือ กับผู้บริหารก... เพื่อปรับแก้ระเบียบและข้อบังคับและ
กฎหมายต่าง ๆ ที่ออกมาตั้งแต่ปี2560-2565 ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ โดยเรื่อง
ใดที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ก็ต้องโอนให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา(....) ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายใหม่ ซึ่งมีกว่า 100 ฉบับที่ต้องดำเนินการปรับแก้
และขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงาน เพื่อยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง อ....เขตพื้นที่ฯ จากนั้นจะนำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว
สอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการก... ที่มีน..ตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการศธ.
ป็นประธานพิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 90 วันก่อนกฎหมายประกาศ
ใช้อย่างแน่นอน

เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวต่อว่า

ส่วนการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA
ให้สอดคล้องกับงานบริหารระบบการบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตาม พ...ดังกล่าวนั้น  ยืนยันว่าระบบยังเปิดให้ยืนขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม เช่นเดิม ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทำผลงานและยื่นผลงานได้ตามปกติ
ส่วนที่ต้องปรับเป็นเรื่องของระบบขั้นตอน  อาทิ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัลหรือ DPA ส่วนใดที่เป็นภารกิจของกศจ. ก็ต้องโอน
ภารกิจมาให้เขตพื้นที่ฯเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา

ขอบอกว่าครูและบุคลกรทางการศึกษาที่จะเตรียมยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามระบบใหม่ ไม่ต้องกังวล ระบบยังเปิดให้ยื่นผล
งานได้ตามปกติ ส่วนกระบวนการพิจารณาเป็นเรื่องที่ก...ต้องปรับระบบดำเนินการให้ทัน เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน
ส่วนผู้ที่ยื่นก่อนวันที่ 1 ตุลาคม จะได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์เดิมจนครบ เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา คาดว่าจะมีครูและยุคลากร
ทางการศึกษายื่นขอประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ PA กว่า 50,000 คน ที่ผ่านมา ก... รับฟังทุกความคิดเห็นและปรับจูน
ทำความเข้าใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินแนวใหม่ ส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
ยอมรับว่า มีเสียงคัดค้านเข้ามาบ้าง ทางก... ก็รับฟัง แต่เท่าที่ดูผู้ที่ออกมาค้านส่วนใหญ่ ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง
ขณะที่ครูและผู้เกี่ยวข้องโดยตรง จำนวนมาออกมาแสดงท่าทีสนับสนุน อาทิ ชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ก็ออกมาให้การสนับสนุน โดยหลังการประเมินตามเกณฑ์PA ... จะมีทีมประเมินข้อดี ข้อเสีย ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก
ข้ามาดำเนินการ เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ให้มีคุณภาพและมีงานวิจัยรองรับตามหลักวิชาการ อย่างแท้จริงนายประวิต กล่าว

ChatGPT
การศึกษา

ChatGPT กำลังจะเปลี่ยนอนาคต แต่จะเหมือนที่เราคาดไว้หรือไม่

ChatGPT ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งได้หยุดยุคเท […]

อ่านต่อ ...
Manaslu Circuit Trek
การศึกษา

Manaslu Circuit Trek เส้นทางในฝันกับการตามหาความสงบ

Manaslu Circuit Trek ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยอันงดงามข […]

อ่านต่อ ...
Dwarf galaxies
การศึกษา

Dwarf galaxies ไขปริศนาที่จะนำไปสู่จักรวาลที่กว้างขึ้น

Dwarf galaxies ดาราจักรแคระ วีรบุรุษแห่งจักรวาลที่ไม่มี […]

อ่านต่อ ...