‘ตรีนุช’ เล็งเห็นความสำคัญ สั่ง สพฐ. นำ CPR ลงหลักสูตร

ตรีนุชมอบ สพฐ.-สอศ. สอนเด็กทั่วประเทศทำ CPR

..ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การช่วยปั๊มหัวใจให้นักเรียนหญิง
ที่โดนไฟดูดที่จังหวัดอุดรธานีของบอสหรือ นายปรัชญา ใจบุญ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ นั้น ตนเห็นว่า
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ หรือ การทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อ
ช่วยชีวิต ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถช่วยผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุที่หยุดหายใจกะทันหัน หรือหัวใจ
หยุดทำงานได้ ซึ่งในหลายโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการก็สอนวิธีการทำ CPR ให้นักเรียนอยู่แล้ว แต่อาจจะยังสอนไม่ครบ
ทุกโรงเรียน ดังนั้น ตนจึงมอบหมายให้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ดำเนินการให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทั่วประเทศ ให้มีทักษะการทำ CPR ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการเอาชีวิตรอดที่กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำปลูกฝัง โดยผ่านกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา

ที่ครอบคลุม ทั้ง 4 H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand)
และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครู
โดยสร้างระบบการดูแลนักเรียนและครูด้าน Mental Health ในสถานศึกษา , การนำ ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนระบบดิจิทัล
หรือ School Health HERO มาใช้ในสถานศึกษาของ สพฐ., ความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน, การดูแลความปลอดภัยจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น ซึ่งการสอนวิธีการทำ CPR นี้ ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในด้านการพัฒนาสุขภาพ..ตรีนุช กล่าว

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...