‘สกศ.’ แนะการศึกษาไทย ต้องเร่งปรับตัวคนให้ทันการเปลี่ยนแปลง

‘สกศ.’ แนะระบบการศึกษาไทย ต้องเร่งปรับตัวพัฒนาคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ท่ามกลางความผันผวนและเปราะบางของ VUCA World และ BANI World ซึ่งผลการวิจัยของสกศ.
ก่อนหน้านี้ชี้ชัดว่าหากเราต้องการรักษาการเติบโตเศรษฐกิจเทียบเท่าปัจจุบัน แรงงานของเราต้องเก่งขึ้น 2.2 เท่า และหากต้องพัฒนาประเทศให้มีอัตราการเติบโต มีรายได้ต่อหัวของจังหวัดเพิ่มขึ้น
ประชากรต้องมีความสามารถมากกว่าปัจจุบันไม่น้อยกว่า 2.5 เท่า การแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน คือต้องเร่งพัฒนาคนและแรงงานให้โดดเด่น ทักษะที่จำเป็นสำหรับแรงงานในปัจจุบันและอนาคต และต้องทำควบคู่กัน 2 ด้าน ได้แก่ ระบบการศึกษา ต้องเร่งปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนาคนสมรรถะสูงเพื่อยกระดับความสามารถให้สูงขึ้น และการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความเจริญ และรายได้ และสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้และต้องเร่งปรับตัวคือระบบและแนวทางการพัฒนาคนของประเทศเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค ในทางตรงข้ามระบบพัฒนาคนต้องเกื้อหนุนการพัฒนาคนให้มีขีดดความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ในรายงานอนาคตการเรียนรู้จากสถานการณ์โควิด-19 (The Future of Learning in the Wake of Covid-19) ชี้ว่า การเรียนรู้และการพัฒนาคนหลังสถานการณ์โควิด-19 จะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมแบบ 100% แต่จะถูกปรับเปลี่ยนไปอบ่างแน่นอน และหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ในอนาคตคือการผสมผสาน โดยแนวโน้มการเรียนรู้จากนี้ต่อไป คือ ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้และการพัฒนาคนใน 4 เรื่องหลัก และต้องทำให้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว คือ 1.เปลี่ยนจากการซื้อเนื้อหา รูปแบบสำหรับคนจำนวนมากไปสู่ เนื้อหาแบบรายบุคคลมากขึ้น 2.เปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบธรรมดาในห้องเรียน ไปสู่การเรียนรู้แบบประสบการณ์ 3.การเรียนรู้ความสามารถตามหน้าที่หรืองาน ไปสู่การพัฒนาทักษะของคน 4.เปลี่ยนจากการเรียนรู้จากฐานองค์ความรู้ ไปสู่นิเวศแห่งการแบ่งปันความรู้

“ทั้ง 4 เรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนในระบบการพัฒนาคนนี้ ฟังแล้วเหมือนจะง่าย แต่ในทางปฏิบัติมีความชับซ้อนและต้องปรับเปลี่ยนเชิงระบบ

เพราะต้องเกี่ยวพันไปถึงทั้งด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ และนิเวศการเรียนรู้ ซึ่งล้วนต้องอาศัยเวลา ประเทศไทยจึงต้องเร่งปรับตัวรองรับการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้ก่อนจะส่งผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอย่างรุนแรง” นายอรรถพล กล่าว

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...