สพฐ. ผลักดันวิชาประวัติศาสตร์ -หน้าที่พลเมือง เข้าสู่ห้องเรียน

สพฐ. ลุยขับเคลื่อนวิชาประวัติศาสตร์ –หน้าที่พลเมือง สู่ห้องเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
และคุณธรรมจริยธรรม ว่า ตามที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
และยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาตามแนวทางดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนางานและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมนำสู่สังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน และมีคุณธรรม รักความเป็นไทย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และกิจกรรมจิตอาสา รวมทั้งพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพและหน่วยงานอื่นด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

นายอัมพร กล่าวต่อว่า

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม สพฐ.จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นจุดเน้นสำคัญและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ.
เป็นที่ปรึกษา และนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ของ สพฐ. ร่วมเป็นคณะกรรมการโดยจัดให้มีการประชุมเพื่อหารือแนวทาง
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการเรียนรู้ผ่านวิชาและกิจกรรมด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งแต่ละสำนักที่มีงานในส่วนเกี่ยวข้องที่กำลังดำเนินงานอยู่แล้ว
ได้มาร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่สถานศึกษา โดยเฉพาะครูและผู้เรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นภาพรวมใหญ่ของ สพฐ. รวมทั้งสื่อสารกับสาธารณชนโดยทั่วไป

“ทั้งนี้ ผลสรุปการประชุมจะมีการรวบรวมการดำเนินการของแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการอยู่ในภาพรวม รวมทั้งรายการสื่อ เอกสาร และแนวทางการเรียนรู้สำหรับครูและผู้เรียน เพื่อใช้สำหรับการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบไปในทิศทางเดียวกัน ให้สามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายใน สพฐ. และหน่วยงานภายนอก รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และแบ่งปันทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งต่อไปจะได้มีแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาครูและบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการจำเป็น ให้มีทางเลือกที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยไม่สร้างภาระให้กับครู และมีระบบสนับสนุน การให้คำแนะนำ นิเทศ กำกับติดตามในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อถอดบทเรียนให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี สามารถนำไปเผยแพร่และสื่อสารแก่สาธารณชนในวงกว้างต่อไป” นายอัมพร กล่าว

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...