สภา ขอนแก่น ยกเลิกใช้คำนำหน้าเพศ เพื่อรับความหลากหลาย

มีผลใช้แล้ว! สภานักศึกษา ม.ขอนแก่น ยกเลิกใช้คำนำหน้าระบุเพศ หวังโอบรับความหลากหลาย เคารพสิทธิความเป็นมนุษย์

เป็นอีกครั้งที่หน่วยงานทางการศึกษาเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยครั้งนี้เกิดขึ้นที่ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย วชิรวิทย์ เทศศรีเมือง ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลงนามในประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 04/2565 เรื่อง ยกเลิกการใช้คำนำหน้าระบุเพศ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ความว่า เพื่อให้การดำเนินการและการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสมควรกำหนดให้ยกเลิกการใช้คำนำหน้าระบุเพศภายในสภานักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม โอบรับความหลากหลายทางเพศ
และเคารพสิทธิของความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14.6 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1098/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

1.ประกาศนี้ให้เรียกว่า “ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 04/2565 เรื่อง ยกเลิกการใช้คำนำหน้าระบุเพศ”

2.ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

3.ในประกาศนี้ “กิจกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่จัดโดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“เอกสาร” หมายความว่า ประกาศ คำสั่ง บันทึกข้อความ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันภายในสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.ให้ยกเลิกการใช้คำนำหน้าระบุเพศในการประชุมสภานักศึกษา การประชุมคณะกรรมการสภานักศึกษา การประชุมกรรมาธิการ กิจกรรม และเอกสารของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.ให้ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นรักษาตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาให้ประธานสภาวินิจฉัย และให้ถือว่าคำวินิจฉัยเป็นที่สุด

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...