32%ไม่เชื่อมั่น!! ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ จะขับเคลื่อน-พัฒนาการศึกษา

KBU POLL เผย 32% ไม่เชื่อมั่นผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ ขับเคลื่อน-พัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่ กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (กทม.) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการสะท้อนมุมมอง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ KBU POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจความคิดเห็นเรื่อง ผู้ว่าฯ กทม.กับมิติการพัฒนาการศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,349 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 798 คน คิดเป็นร้อยละ 59.16 เพศหญิง 551 คน คิดเป็นร้อยละ 40.84 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

ความสนใจที่จะติดตามการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ร้อยละ 76.11 สนใจ รองลงมา ร้อยละ 14.46 ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 9.43 ไม่สนใจ

บุคคลในใจที่เห็นว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ร้อยละ41.05 มีแล้ว รองลงมา ร้อยละ 39.07 ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 19.88 ยังไม่มี

ผู้สมัครที่จะพิจารณาเลือก ร้อยละ 36.68 ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมา ร้อยละ 33.93 ผู้สมัครอิสระ และร้อยละ 29.39 ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมือง

ความเชื่อมั่นที่มีต่อการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ ร้อยละ 32.05 ไม่ค่อยเชื่อมั่น รองลงมา ร้อยละ 28.20 ค่อนข้างเชื่อมั่น ร้อยละ 24.53 เชื่อมั่น และร้อยละ 15.22 ไม่เชื่อมั่น

นโยบายการศึกษาที่ต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ดำเนินการ ร้อยละ 24.08 พัฒนา และยกระดับสถานศึกษาในสังกัด กทม.ให้ทันสมัยสู่มาตรฐานสากล รองลงมา ร้อยละ 23.77 ปฏิรูปสถานศึกษา และจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ร้อยละ 20.01 สนับสนุน และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม และเพียงพอ ร้อยละ 17.89 กำหนดให้การศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายสำหรับการบริหารจัดการ ร้อยละ 10.06 ส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัย และอื่นๆ ร้อยละ 4.19

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวอีกว่า จากผลการสำรวจดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาเป็นหนึ่งในมิติที่ประชาชนต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม และสนับสนุน

หรือนำไปเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการ ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ ที่เด็ก และเยาวชนยังประสบกับปัญหา และมีความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาอยู่พอสมควร ดังนั้น หากผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยใช้มิติทางการศึกษาเป็นสื่อสำหรับขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ก็จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนตลอดจนชาวกรุงเทพฯ ได้ในระดับหนึ่ง และน่าสนใจยิ่ง

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...