‘สุเทพ’ เตรียมเปิดเรียน ‘โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรีมีอาชีพ’

‘สุเทพ‘ ประชุม 88 วิทยาลัย เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ‘โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรีมีอาชีพ‘

เมื่อวันที่ 8 เมษายน สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
ได้วางเป้าหมายเชิงนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ในการเพิ่มโอกาสและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

จึงได้จัดทำ“โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในกลุ่มที่ ตกหล่นจากระบบการศึกษา และกลุ่มที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและยากจน
ตลอดจนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งโครงการอาชีวะอยู่ประจำฯได้ต่อยอดมาจากโครงการที่สอศ.ได้ดำเนินการเดิมอยู่ก่อนแล้ว โดยทำให้ครอบคลุมและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น
ในลักษณะโรงเรียนอยู่ประจำที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์การเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นประสบการณ์ที่สำคัญของชีวิต ลดความเสี่ยงในการถูกชักจูงไปในทางที่ไม่สมควร

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้กับสถานศึกษา

ที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 88 แห่ง ประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเทคนิคที่มีความพร้อมที่จะเป็นสถานศึกษานำร่องในการดำเนินงานในการจัดการศึกษาในรูปแบบอยู่ประจำ โดยนำรูปแบบโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

ประกอบกับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยเฉพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาแบบอยู่ประจำ เช่น โครงการเกษตรเพื่อชีวิต เป็นต้น โดยโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ จึงถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการศึกษาเพื่ออาชีพ ตลอดจนเป็นโอกาสให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ปรับเปลี่ยนบทบาท และการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพควบคู่กับปริมาณ

“ทั้งนี้ ผมยังได้กำชับเพิ่มเติมกับสถานศึกษาทุกแห่งในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาตามข้อกำหนดของศธ. ที่เป็นนโยบายของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ. โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง ตรวจตรา ใส่ใจ กำชับ ทั้งด้านสถานศึกษา ครู ผู้บริหารและนักเรียนในทุกๆด้านอีกด้วย” นายสุเทพ กล่าว

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...