กศน. ,ศาลเยาวชน จัดการศึกษาทางไกล หวังเด็กเป็นคนดี มีอาชีพ

กศน. ร่วมมือ ศาลเยาวชนฯ จัดการศึกษาทางไกล หวังสร้างโอกาสให้เด็กเป็นคนดี มีอาชีพ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาทางไกลระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมี นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายวัลลพ สงวนนามเลขาธิการ กศน. และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม ว่า เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ที่จะสะท้อนการทำงานแบบเกื้อกูล เสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ภายใต้บทบาท อำนาจหน้าที่และทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน ผ่านการศึกษาทางไกล โดยจะจัดการศึกษาครอบคลุมถึงระดับการศึกษาภาคบังคับโดย กศน.เป็นผู้จัด ทั้งนี้หากผู้เรียนสนใจศึกษาต่อ หรือต้องการฝึกอาชีพ ก็จะมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมด้วย ซึ่งจะเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและมีคดีครอบคลุมศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ หลังจากที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันแล้ว กศน.พร้อมที่จะดำเนินการรับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อทันที

“การจัดการศึกษาทางไกลระหว่าง สำนักงาน กศน. กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถือเป็นความท้าทาย ในการดูแลกลุ่มเด็กพิเศษ ที่มีความละเอียดอ่อนและต้องได้รับการดูแลที่ดี ผ่านระบบการศึกษาทางไกลแบบมีเป้าประสงค์ ภายใต้การบูรณาการการทำงานร่วมกันของสำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อนำเด็กที่กระทำความผิดและหลุดออกจากระบบการศึกษา กลับเข้ามาเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามความต้องการของเด็กแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น เรียนให้ได้รับวุฒิการศึกษาที่จะสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเรียนเพื่อการมีงานทำ ในรูปแบบที่หลากหลายภายใต้การดำเนินงานในโครงการและหลักสูตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” นำร่องใน 88 วิทยาลัยทั่วประเทศ, โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ ภายใต้การทำงานร่วมกันของ สอศ. สพฐ. สช. และ กศน., การศึกษานอกระบบของ สอศ. เกี่ยวกับการอบรมอาชีพระยะสั้นในหลักสูตรช่างเทคนิค ธุรกิจบริการและอาหาร คหกรรม และอุตสาหกรรมนอกจากนี้ ยังมีโครงการห้องเรียนอาชีพ ที่สามารถเรียนอาชีพกับ สอศ. ควบคู่กับการเรียนพื้นฐานของ กศน. การเรียนวิชาชีพแบบอยู่ประจำกับโรงเรียนพระดาบส และหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้เองตามโมดูลต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ กศน. และ สอศ. หารือร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบ เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของเด็กกลุ่มพิเศษนี้ต่อไป” นางกนกวรรณ กล่าว

นางกนกวรรณ กล่าวต่อว่า รัฐบาลมีความตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อสร้างโอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

รวมทั้งประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในส่วนของการศึกษา โดยสำนักงาน กศน. มีความยินดีและพร้อมที่จะแสดงศักยภาพในการพิสูจน์ตัวตนของกศน. ให้สมกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ในชั้นของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ซึ่งผลสำเร็จของการจัดการศึกษาทางไกลแก่กลุ่มเด็กพิเศษนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาและรังสรรค์งานการศึกษาให้บริการทางการศึกษา เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของคนไทยอย่างมีคุณภาพในมิติใหม่ของการเรียนยุคดิจิทัลแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของ กศน. ตามเจตนารมณ์ของการเสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ฉบับนี้ เข้าสู่การพิจารณากฎหมายของรัฐสภาได้อย่างดียิ่งขึ้น

ด้านนายประกอบ กล่าวว่า พบเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและมีคดีมาสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ หลุดจากระบบการศึกษาภาคบังคับ ส่วนใหญ่เรียนอยู่ระหว่างชั้นม.1-3 แต่ไม่จบ เมื่อกระทำความผิดแล้วก็ไม่เรียนต่อ หรือออกจากการศึกษาแล้วมากระทำความผิด ที่ผ่านมาศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ มุ่งเน้นบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูให้เด็กและเยาวชนกลับตนเป็นคนดีและกลับคืนสู่สังคม เช่น เมื่อมีคำพิพากษาถ้าเป็นคดีร้ายแรงเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอาจพิพากษาให้ควบคุมตัวไว้เพื่อฝึกอบรม ก็จะได้รับการฝึกอบรมในระบบปิด คือสถานพินิจในกรณีไม่ร้ายแรงและบิดามารดาสามารถดูแลได้อาจปล่อยตัวไปโดยการคุมความประพฤติในกรณีที่เด็กและเยาวชนไม่ได้ศึกษาต่อ ก็จะวางข้อกำหนดให้เด็กและเยาวชนศึกษาเล่าเรียนถ้าเด็กและเยาวชนยังไม่จบ ม. 3 ก็จะวางข้อกำหนดให้เรียนจนจบมัธยมศึกษาตอนต้นก่อน แต่มีปัญหาติดขัดตลอดมา เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้ไม่สามารถกลับไปเรียนในระบบปกติได้เนื่องด้วยออกจากระบบมาหลายปี มีปัญหาในการปรับตัว จะให้สมัครเรียนการศึกษานอกระบบก็มีปัญหาในบางคนที่อายุยังไม่ครบ 15 ปีที่ยังไม่หลุดจากการศึกษาภาคบังคับ สมัครเรียนไม่ได้

“จึงหารือ กับ ศธ. ถึงความเป็นไปได้ที่จะตัดหลักสูตรพิเศษของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ซึ่งทาง กศน.ได้จัดหลักสูตรพิเศษแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ต่อไปจะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถนำผลการเรียนที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมและการฝึกอาชีพที่คณะผู้พิพากษาสมทบจัดขึ้นที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเทียบโอนรายวิชา ทำให้การเรียนของเด็กและเยาวชนที่ผ่านมาและการทำกิจกรรมฝึกอาชีพไม่สูญเปล่า และจบการศึกษาได้เร็วขึ้น ไม่เป็นภาระของครอบครัว เมื่อเด็กและเยาวชนจบ ม.3 แล้วศาลเยาวชนและครอบครัวก็มีแหล่งการศึกษาสายอาชีพที่จะรองรับให้เด็กและเยาวชนเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบแข่งขันและมีทุนให้เรียนฟรีต่อไป ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้สามารถมีอาชีพการงานที่สุจริตเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองต่อไป” นายประกอบ กล่าว

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...