สงกรานต์ 2565 เช็กมาตรการโควิด จังหวัดท่องเที่ยวยอดฮิต

Songkran Festival

สงกรานต์ 2565 เช็กมาตรการโควิด จังหวัดท่องเที่ยวยอดฮิต สิ่งไหนทำได้-ไม่ได้

 1. สงกรานต์ 2565 วันหยุดยาวติดต่อหลายวัน ประชาชนแห่เดินทางกลับภูมิลำเนา
 2. เช็กมาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงสงกรานต์เมืองยอดฮิต ทำอะไรได้-ไม่ได้
 3. กรมอนามัย แนะแนวทางปฏิบัติหลังประชาชนกลับจากเทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ 2565 วันที่ 13-15 เมษายน 2565

หลายคนคงมีแพลนเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว บางคนได้หยุดถึง 5 วัน เพราะติดกับวันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์-อาทิตย์

ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนี้ ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้จังหวัดต่างๆ มีการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยในแต่ละพื้นที่ได้ประกาศอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมแตกต่างกัน

โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น โคราช ภูเก็ต ใครที่ต้องการไปเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนา จะต้องทำความเข้าใจถึงมาตรการต่างๆ เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมใดบ้างทำได้ และกิจกรรมใดบ้างไม่สามารถทำได้ ดังนี้

สำหรับในพื้นที่ “กรุงเทพมหานคร”

ได้ประกาศเรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะ เพื่อการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2565 โดยมีข้อสาระสำคัญดังนี้

 • จัดงานสงกรานต์ได้ตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี
 • จัดงานไม่เกิน 1,000 คน ขออนุญาตสำนักงานเขตพื้นที่ ก่อนจัดงานอย่างน้อย 5 วัน
 • จัดงานเกิน 1,000 คน ขออนุญาตสำนักอนามัย ก่อนจัดงานอย่างน้อย 5 วัน
 • พื้นที่ได้รับอนุญาต สามารถจัดงานได้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น แสดงผลการฉีดวัคซีน มี
 • จุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออก
 • ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน
 • ห้ามสาดน้ำ ประแป้ง หรือกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม ในพื้นที่สาธารณะ
 • ควบคุมจำนวนคน จำกัดพื้นที่ 4 ตร.ม.ต่อคน แสดงผลการฉีดวัคซีนตามที่ราชการกำหนด
 • ยกเว้นครอบครัว จัดงานได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

สงกรานต์ เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นเมืองยอดฮิตที่หลายคนอยากไปเยือนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะถนนริมคูเมือง บริเวณข่วงประตูท่าแพ ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งเรื่อง มาตรการจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกำหนดเป็น 3 ช่วง ได้แก่

Chiang Mai

มาตรการที่ 1 ก่อนจัดงาน

 • ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เข็ม/โดส หรือแสดงผลการตรวจหาเชื้อ ATK ก่อนร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง
 • ลงทะเบียนในระบบ Thai Stop Covid 2 plus และผ่านการประเมินตนเองตามมาตรฐานปลอดภัยสำหรับองค์กร ของกระทรวงสาธารณสุข กรณีจำนวนคนที่ร่วมกิจกรรมให้ดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่ไม่เกิน หรือมากกว่า 500 คน
  มาตรการที่ 2 ระหว่างช่วงจัดงาน
 • กิจกรรมที่สามารถจัดได้จะมีในลักษณะของการเล่นน้ำ หรือจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ หรือการแสดงดนตรี
 • กิจกรรมที่ห้ามมีการเล่น เช่น ประแป้ง และกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม ห้ามจำหน่ายและการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม ให้มีจุดคัดกรองบริเวรทางเข้าออก และให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือพื้นที่จัดกิจกรรม และให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัดตามขนาดของสถานที่หรือพื้นที่ โดยใช้เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
  ทั้งนี้คำสั่งฯ นี้ สั่งห้ามเล่นสาดน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม โดยเด็ดขาดในพื้นที่สาธารณะที่ไม่มีการควบคุมกำกับ และไม่ได้รับอนุญาตให้จัดงาน

มาตรการที่ 3 หลังกลับจากงานสงกรานต์

ให้ผู้กลับจากการเข้าร่วมงาน สังเกตอาการตนเอง 7 วัน และหากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทันที หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็นในช่วงที่อยู่ระหว่างสังเกตอาการ

สงกรานต์ ขอนแก่น

สำหรับในจังหวัดขอนแก่นได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ฉบับที่ 27 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน หรืออยู่ที่สาธารณะ

2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 600 คน หากเกินจำนวนตามที่กำหนด ทุกกรณีต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในเขตท้องที่นั้นๆ
ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งมาตรการป้องกันโรคให้นายอำเภอในเขตพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทราบล่วงหน้า เพื่อประเมินมาตรการก่อนจัดกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับอนุญาตก่อนมาตรการนี้ใช้บังคับให้ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้
3. กิจกรรม หรือการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้ สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 • กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง หรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไป หรือออกจากที่เอกเทศ
 • ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อขั้นแรก
 • กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข
 • กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์ หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออก
 • กำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด

4. ร้านค้าจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้นั่งรับประทานในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยมาตรการนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ สำหรับร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA Plus หรือมาตรการความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ กรมอนามัย ได้ไม่เกิน 21.00 น.

5. ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ํา สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

6. ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม และมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
7. การจัดกิจกรรม งานบุญประเพณี งานมงคลสมรส ฯลฯ หากมีความจําเป็นต้องจัด ขอให้ผู้จัด หรือผู้รับผิดชอบ งดจัดให้มีการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ขบวนแห่และมหรสพทุกชนิด และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด

8. ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้าน สถานประกอบการ และประชาชน งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน ยกเว้นบุคคลในครอบครัวสงกรานต์ 2565 เช็กมาตรการโควิด จังหวัดท่องเที่ยวยอดฮิต

สงกรานต์ โคราช

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับ จังหวัดนครราชสีมา หรือ โคราช ได้มีการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อร้ายแรง 6 ข้อ ได้แก่

ข้อ 1 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง การรวมกลุ่มไม่เกิน 500 คน สำหรับพื้นที่ควบคมทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เมือง อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.วังน้ำเขียว อ.พิมาย อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.โชคชัย สามารถกระทำได้โดยขออนุญาตพร้อมเสนอมาตรการป้องกันโรคต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.) ในพื้นที่รับผิดชอบ

ข้อ 2 กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับการยกเว้น เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง หรือขนย้ายประชาชน กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลปกติในที่พักอาศัย ให้สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การแนะนำของเจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่แนะนำว่ามีความเสี่ยงก็สามารถสั่งยุติได้ตามอำนาจ

ข้อ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเฉพาะการรองรับเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนที่จะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิสำเนาเดิมควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ชุดตรวจ ATK เป็นระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

การจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ สามารถกระทำได้และให้งดการสาดน้ำ โดยให้จัดกิจกรรมได้ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. ห้ามการเล่นน้ำ การสาดน้ำ การเล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรม

ข้อ 4 มาตรการตามคำสั่งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6-20 เมษายน 2565

ข้อ 5 สำหรับพื้นที่ควบคุม และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา 874/2565 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 และคำสั่งจังหวัด ที่ 875/2565 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้

ข้อ 6 การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือเป็นความผิดตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

รวมทั้งเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ.

สงกรานต์ บางแสน ชลบุรี

ในปีนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2565 ณ บริเวณชายหาดบางแสน

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป การประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สะบ้า ช่วงรำ วิ่งเปี้ยว ชักเย่อ วิ่งผลัดข้าวหลาม การแข่งขันแกะหอยนางรม การจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง การแสดงดนตรีของเหล่าศิลปิน นักร้อง นักแสดง ทั้งสตริงและลูกทุ่งชื่อดัง ฯลฯ

ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดจะต้องอยู่ภายในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้

 • ห้ามเล่นสาดน้ำ/ประแป้ง
 • งดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 • งดการแข่งขันกีฬามวยทะเล
 • งดเวทีคอนเสิร์ตโค้ก (ปรับเปลี่ยนเป็นบูธกิจกรรม)
 • ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  นอกจากนี้ ผู้ที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมก่อพระทรายวันไหล ผู้จัดกิจกรรมต้องตรวจคัดกรอง ATK ก่อนร่วมงาน

สำหรับการแสดงดนตรี จำกัดผู้เข้าชม และต้องรักษาระยะห่าง โดยเจ้าหน้าที่จะควบคุมการเข้าชมให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และการแสดงจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 17.00 น.
สงกรานต์ ภูเก็ต

สงกรานต์ 2565 เช็กมาตรการโควิด จังหวัดท่องเที่ยวยอดฮิต

จังหวัดภูเก็ต

 

ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งชาวไทยและต่างชาติอยากมาร่วมเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ดังนี้

 • งดการสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด
 • งดจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcohol Free Zone) ในพื้นที่จัดงานที่มีการรวมตัวกลุ่มคนจำนวนมาก
 • งดจัดกิจกรรมรวมตัวของบุคคลที่หนาแน่น ทำให้เกิดการไร้ระเบียบ การสรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในชุมชน
 • ลดการละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ที่จัดเป็นขบวนแห่
 • ลดการแสดงดนตรีที่มีการรวมกลุ่มคนอย่างแออัด
 • เลี่ยงการใช้อุปกรณ์และของใช้ร่วมกัน ในการรวมกลุ่มกิจกรรมทางศาสนา เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน ขันสรงน้ำ สังฆทาน
 • เลี่ยงกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกันระหว่างญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยือน เช่น กอด จูบ อุปกรณ์การกิน/
 • ดื่ม ร่วมร้องคาราโอเกะ เป็นต้น
 • เลี่ยงการสังสรรค์ การรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มร่วมกัน เป็นระยะเวลานาน
  ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ “V U C A” มาตรการความปลอดภัยสำหรับสถานประกอบการที่ต้องเฝ้าระวัง และควบคุมกำกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์

(อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่)

ข้อปฏิบัติหลังกลับจาก

 

 

อย่างไรก็ตาม กรมอนามัย ได้ออกแนวทางปฏิบัติหลังประชาชนกลับจากเทศกาลสงกรานต์ด้วยว่า ควรสังเกตอาการตนเอง 10 วันหลังกลับจากการร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตาม DMHTTA เคร่งครัด

เมื่อมีอาการคล้ายเป็นหวัด หรือสัมผัสเสี่ยงผู้ป่วย ให้คัดกรองตนเองด้วย ATK หากผลเป็นลบให้ตรวจซ้ำเมื่อครบ 7 วัน หรือเมื่อมีอาการ ช่วงสังเกตอาการให้เลี่ยงพบผู้คน และควรสวมหน้ากากตลอด.

ผู้เขียน : J. Mashare

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสารได้ที่ have-a-look.net