‘คุณหญิงกัลยา’ เดินหน้าปั้นเด็กสายวิทย์ยาศาสตร์ หลังครม.หนุน

‘คุณหญิงกัลยา’ เดินหน้าปั้นเด็กวิทย์ฯ หลังครม.หนุน พร้อมดึง ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง ขยายองค์ความรู้

ผลิตนักวิจัยและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมรองรับกลุ่มผู้ลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนใน EEC
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ จ.เชียงราย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.), นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนอย่างปลอดภัยด้วยการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย

คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ดังจะเห็นได้จากที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระยะเวลา 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2573) วงเงิน 9,619 ล้านบาท

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. กล่าวต่อว่า รวมไปถึงการสนับสนุนที่จะให้เพิ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในเขตพื้นที่การศึกษา 6 แห่ง จากเดิมมีอยู่ 12 แห่ง รวมเป็นจำนวน 18 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมานั้นพบว่าได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้อมกำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ลงทุนจากประเทศต่างๆ ที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอื่นๆของประเทศ

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านคณิศาสตร์และวิทยาศาสตร์

จึงอยากให้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังโรงเรียนต่างๆ โดยใช้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นฐานหรือศูนย์กลางในการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสในการเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างมี STI (Science Technology & Innovation) ต่อไป

ทั้งนี้สำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายนั้น ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแบบ onsite ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ hybrid ทั้ง Onsite สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์และได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองในการเข้ามาเรียนที่โรงเรียน และ Online สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ในการเรียนที่บ้าน ในส่วนของการได้รับวัคซีนของครูและบุคลากรนั้นก็ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 99 % และนักเรียนได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 100%

“ต้องขอชื่นชมทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายเป็นอย่างมากที่ได้ดำเนินการเปิดโรงเรียนแบบ Onsite ตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างปลอดภัย ขณะเดียวกันก็สามารถสอนเด็กให้มีความรู้ ความสามารถเทียบเท่าระดับนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งอยากจะฝากเพิ่มว่าเรามีเด็กเก่งแล้ว มีครูที่เก่งแล้ว เราจะต้องสอดแทรกเรื่อง Coding เรื่อง STI รวมถึงเรื่องคุณธรรมเข้าไปด้วย เพื่อให้เขานำไปต่อยอดใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต”ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ทั้งนี้กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยในการพัฒนานักเรียน ครู

ผู้บริหารด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยในการไปศึกษาต่อในหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษในหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักเรียน การสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยของประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนและครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและให้ครูมีศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษ

การศึกษา

‘ตรีนุช’ เน้นพัฒนาคุณภาพ น.ร.ยุคโควิด ทำคำขอ งบประมาณ

‘ตรีนุช’ ย้ำหน่วยงานหลักทำคำขอ งบประมาณปี 66 รวดเร็ว-คุ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

‘ตรีนุช’ เผยแก้หนี้ครูคือเรื่องยาก ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงาน

‘ตรีนุช’ เผยแก้หนี้ครูเป็นเรื่องยาก ชี้ทุกหน่วยงานต้องบ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

8 ม.ค จัด ‘วันเด็กออนไลน์’ ชวน น.ร.ร่วมสนุก รางวัลส่งถึงบ้าน

8 ม.ค.นี้ ศธ. จัด ‘วันเด็กออนไลน์’ ชวน น.ร.ร่วมสนุก ชิง […]

อ่านต่อ ...