หลังเปิดเทอมหลาย ร.ร. พบเด็กติดโควิด สพฐ.เร่งถอดบทเรียน

หลังเปิดเทอมหลาย ร.ร. พบเด็กติดโควิด สพฐ.เร่งถอดบทเรียน

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้อมูล 18 พ.ย.2564 จำนวนนักเรียนนักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ทั่วประเทศ จำนวนผู้ประสงค์ฉีด 3,960,662 คน เข็ม 1 ฉีดแล้ว 3,503,998 คน คิดเป็น 88.47% และเข็ม 2 ฉีดแล้ว 1,088,473 คน คิดเป็น 27.48%

แยกเป็น ภาคใต้ เข็ม 1 ฉีดแล้ว 86% เข็ม 2 ฉีดแล้ว 33% ภาคเหนือ เข็ม 1 ฉีดแล้ว 93% เข็ม 2 ฉีดแล้ว 49% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข็ม 1 ฉีดแล้ว 86% เข็ม 2 ฉีดแล้ว 24% ภาคตะวันออก เข็ม 1 ฉีดแล้ว 94% เข็ม 2 ฉีดแล้ว 37% ภาคตะวันตก เข็ม 1 ฉีดแล้ว 96% เข็ม 2 ฉีดแล้ว 34% และภาคกลาง เข็ม 1 ฉีดแล้ว 89% เข็ม 2 ฉีดแล้ว 19%

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้สถานศึกษาเปิดเรียนรูปแบบ On Site ในวันที่ 1 พฟศจิกายน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ตามนโยบายของรัฐบาล

ซึ่งการเปิดเรียนนั้นต้องเป็นไปตามมาตรการที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด และจัดทำแผนเผชิญเหตุให้โรงเรียนปฏิบัติตาม หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนเปิดสอนรูปแบบ On Site แล้ว 13,000 แห่ง

ทั้งนี้ เชื่อว่าในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 90-100% มีความพร้อมเปิดสอน On Site ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วย

นายอัมพร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม จากการเปิดเรียน On Site เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ยังไม่พบการแพร่ระบาดในโรงเรียน

แต่การระบาดเกิดขึ้นจากผู้ปกครองได้รับเชื้อมาแล้วมาแพร่ที่ครอบครัว แล้วนักเรียนนำมาแพร่ในโรงเรียนต่อ เมื่อโรงเรียนตรวจพบแล้วทำการควบคุมตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดไว้ เช่น เปิดโรงเรียน ตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น

“ขณะนี้มีการติดเชื้อในโรงเรียนจำนวนมาก เช่น ในจ.อุบลราชธานี ที่นักเรียนติดเชื้อจากผู้ปกครอง หรือมีนักเรียนหลายคนติดเชื้อจากการเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน และกรณีโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ในจ.นครราชสีมา ที่พบนักเรียนติดเชื้อจากผู้ปกครอง จนโรงเรียนประกาศปรับแผนการเรียนการสอนทุกระดับชั้น เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหากโรงเรียนไหนพบผู้ติดเชื้อ จะไม่ปิดทั้งโรงเรียนเหมือนที่ผ่านมา ให้โรงเรียนปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ เพราะเราควรจะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 และจะทำอย่างไรไม่ให้โควิด-19 มาคุกคามชีวิตเรา และขณะนี้โรงเรียนในแต่ละพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาด ทางผู้ว่าราชการจังหวัด และสาธารณสุชจังหวัดเข้าไปดูแลช่วยเหลือ และควบคุมการระบาดแล้ว ” นายอัมพร กล่าว

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะนำเหตุการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่มาถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป ทั้งนี้อยากเชิญชวนให้ผู้ปกครองฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนต่อไป

การศึกษา

‘ตรีนุช’ สุ่มตรวจ โรงเรียนชลบุรี เล็งต้องยกระดับคุณภาพการศึกษา

‘ตรีนุช’ สุ่มตรวจ ร.ร.ชลบุรี พบโจทย์ใหญ่ เล็งยกระดับคุณ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

‘คุณหญิงกัลยา’ เดินหน้าปั้นเด็กสายวิทย์ยาศาสตร์ หลังครม.หนุน

‘คุณหญิงกัลยา’ เดินหน้าปั้นเด็กวิทย์ฯ หลังครม.หนุน พร้อ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

‘ตรีนุช’ ถกฑูต ถึงการวางแผน เพื่อดึงเด็กอาชีวะฝึกงานที่ฝรั่งเศส

‘ตรีนุช’ ถกฑูตวางแผนดึงเด็กอาชีวะฝึกงานฝรั่งเศส เมื่อวั […]

อ่านต่อ ...