สภาผู้ส่งออก (สรท.) ประสานสหรัฐฯ เร่งแก้ปัญหาโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางทะเล

เศรษฐกิจ

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ผู้บริหาร สรท.
ได้ประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ร่วมกับ Mr. Carl W. Bentzel, Commissioner, US Federal Maritime Commission (FMC)
และ Mr.John Young, Counseller เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าทางทะเล
โดยเฉพาะกรณีที่มีการปรับอัตราค่าระวางเรือเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
ปัญหาการขาดแคลนระวางเรือขนส่งสินค้าในเส้นทางการค้าหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ตามที่ FMC
และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (Department of Justice: DOJ) ได้รับมอบหมายจากนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการนำเข้าและผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ประธานฯ และผู้บริหาร สรท.ได้นำเสนอสถานการณ์ทั่วโลกและในประเทศไทย พฤติการณ์ของสายเรือ
และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ส่งออกไทย ผู้นำเข้าและผู้บริโภคสหรัฐอเมริกา จากการปรับขึ้นของค่าระวางเรือประมาณ 5-7 เท่า
ในเส้นทางเดินเรือหลัก ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวิกฤตระดับโลก โดยที่ผ่านมา สรท.ได้พยายามผลักดันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และองค์กรระหว่างประเทศ
อาทิ UNCTAD, Asian Shipper’s Alliance (ASA) และ Global Shippers’ Alliance (GSA)

เศรษฐกิจ
ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/photos/port-ships-cranes-load-containers-675539/

โดย สรท.ได้ชี้แจงว่า
1. ต้นทุนทางธุรกิจ เช่น ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของท่าเรือ มีการทรงตัวต่อเนื่องและไม่มีทิศทางการปรับขึ้น
ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวตามอุปสงค์ของตลาดโลกนั้น สายการเดินเรือมีการชดเชยผ่านค่า Bunker Surcharge และค่า ISOCC
ขณะที่การล่าช้าของการรอคอยเข้าเทียบท่ามีเพียงเท่าตัว ดังนั้นการปรับเพิ่มขึ้นของค่าระวางจึงสูงกว่ากับภาระต้นทุนจริง
จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลด้านราคาค่าระวางให้สมเหตุสมผลมากขึ้น
2. สรท. และผู้ส่งออกไทย พยายามเจรจากับสายการเดินเรือเพื่อจัดทำ Service Contract เพื่อยืนยันค่าระวาง
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ และระวางสินค้าที่ต้องการใช้บริการ แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากสายเรือ อีกทั้งยังพบว่าสายการเดินเรือ
ไม่ปฏิบัติตาม Service Contract ที่ลงนามไว้เดิม ทั้งการขอเพิ่มค่าระวางจากที่ตกลงไว้ และไม่จัดสรรตู้คอนเทนเนอร์และระวางเรือ
ให้ตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้ก่อนหน้า ซึ่ง สรท. เห็นว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ และจำเป็นต้องมีการใช้กฎหมายเพื่อบังคับให้สายเรือ
ปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงกำหนดบทลงโทษและดำเนินการเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงไว้
3. แม้ว่าสายการเดินเรือจะมีการเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ในทางกลับกัน คุณภาพการให้บริการของสายเรือ
กลับลดลงอย่างมาก ทั้งด้านความตรงต่อเวลาในการส่งมอบตู้สินค้า ซึ่งพบว่ามีการล่าช้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งการเข้ารับสินค้า
ณ ท่าเรือต้นทาง และการส่งมอบสินค้า ณ ท่าเรือปลายทาง สภาพของตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก
ที่ชำรุดและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ใช้บริการต้องการ การลดความถี่และจำนวนเที่ยวเดินเรือในการเดินเรือ
ทำให้มีตัวเลือกในการใช้บริการน้อยลง รวมถึงการยกเลิกเที่ยวเรือ (Blank Sailing) เพื่อควบคุมปริมาณเที่ยวเรือให้น้อยลง
และเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับเจ้าของสินค้าให้มากขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ถึงปลายทาง
ในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย เป็นต้น

ขณะที่ Mr. Carl W. Bentzel ระบุว่า รับทราบถึงข้อกังวลและปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก และ FMC อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกับหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งต้องตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของการปรับขึ้นค่าระวางเรือ รวมถึงปัญหาการหมุนเวียน
ของตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลก ว่าเกิดจากเหตุปัจจัยใดบ้าง โดย FMC ตระหนักถึงปัญหาจากการที่สายเรือปฏิเสธการให้บริการ
ตามหลักการค้าที่เป็นธรรม ปัญหาจากความแออัดของท่าเรือซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการขนส่ง อีกทั้งยังมีประเด็น
ที่ต้องเร่งเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง อาทิ

1. สาเหตุของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และแนวทางการนำตู้คอนเทนเนอร์กลับเข้าสู่ระบบ
2. การกำหนดบทลงโทษต่อการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่น กรณีสายเรือปฏิเสธที่จะรับขนส่งสารเคมีอันตราย
ที่เกี่ยวข้องต่อภาคการผลิตสินค้าและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสาธารณสุข กระทบกับการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. กรณีการรวมกลุ่มของสายเรือขนาดใหญ่ที่ครองสัดส่วนทางการตลาดในการให้บริการและสามารถกำหนดราคาได้เต็มที่
และไม่เป็นธรรม ซึ่ง FMC จะหารือกับประเทศที่มีศักยภาพทางการขนส่งทางเรือเพื่อขอให้มีการพิจารณาตรวจสอบการกำหนด
ค่าระวางและค่าบริการ การให้บริการ ปัญหาความแออัดของท่าเทียบเรือที่สำคัญและเป็นเหตุให้สายเรือเกินความล่าช้า
และกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ FMC เห็นถึงความสำคัญของข้อเท็จจริงในประเทศไทย และขอให้ สรท.ทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึง FMC
เพื่อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ตามคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวเศรษฐกิจ09 ก.ย. 64 15:30น.
ที่มาข่าว : https://www.infoquest.co.th/2021/124710

เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ

เกษตรฯ เดินหน้า 5 ยุทธศาสตร์ปรับกลยุทธ์ยางพาราไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

10 ต.ค. 64 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกร […]

อ่านต่อ ...