กศน. พัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมปลุก ชาวต้นกล้าจิตอาสา

กศน. พัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมปลุก ชาวต้นกล้าจิตอาสา

โครงการจิตอาสาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นโครงการที่น้อมนำโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระ บาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

“สำนักงาน กศน.ได้น้อมนำพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยมุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในแต่ละด้านตามความถนัดของตน ขณะเดียวกันกิจกรรมยังส่งผลให้เกิดความรักชาติ ความรักสามัคคี สร้างจิตสำนึก สร้างอุดมการณ์ สร้างระเบียบวินัย

สามารถเป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤติและภัยพิบัติให้แก่ผู้เรียนและประชาชนในพื้นที่ได้ รวมถึงสำนักงาน กศน. ยังมุ่งหวังว่าการขับเคลื่อนงานจะทำให้ข้าราชการ บุคลากร รวมถึงผู้เรียนได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย

ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม” ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เล่าถึงที่มาที่ไปของการดำเนินโครงการ

เลขาธิการ กศน. ยังฉายภาพให้เห็นชัดๆยิ่งขึ้นว่า โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยให้สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จำนวน 77 แห่ง จัดอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. (ระยะเวลา 2 วัน) จำนวน 12 ชั่วโมง เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากร และผู้เรียนในสังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 130 คน/แห่ง รวม 10,010 คน

และดำเนินการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องนำความรู้ด้านจิตอาสาที่ได้รับมาส่งเสริม ขยายผลไปสู่ผู้เรียน และชุมชนในพื้นที่ใน 2 รูปแบบกิจกรรม 1.การประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 ได้แก่ ชุมชนจิตอาสาดีเด่น เน้นทำได้จริงและขยายผล โดยนำความรู้มาส่งเสริม ขยายผลให้ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะ นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดกิจกรรม รวมทั้ง งานด้านจิตอาสา มีการดำเนินงานด้านจิตอาสา และ สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการจิตอาสาชุมชน

เลขาธิการ กศน. ยังฉายภาพให้เห็นชัดๆยิ่งขึ้นว่า โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยให้สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จำนวน 77 แห่ง จัดอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. (ระยะเวลา 2 วัน) จำนวน 12 ชั่วโมง เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากร และผู้เรียนในสังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 130 คน/แห่ง รวม 10,010 คน

และดำเนินการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องนำความรู้ด้านจิตอาสาที่ได้รับมาส่งเสริม ขยายผลไปสู่ผู้เรียน และชุมชนในพื้นที่ใน 2 รูปแบบกิจกรรม 1.การประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 ได้แก่ ชุมชนจิตอาสาดีเด่น เน้นทำได้จริงและขยายผล โดยนำความรู้มาส่งเสริม ขยายผลให้ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะ นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดกิจกรรม รวมทั้ง งานด้านจิตอาสา มีการดำเนินงานด้านจิตอาสา และ สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการจิตอาสาชุมชน…

 

ที่มาข่าว : https://www.thairath.co.th/news/society/2132877

 

ท้องถิ่นทั่วไทย
ท้องถิ่นทั่วไทย

สาวโพสต์เตือนภัย เจอแก๊งตบทรัพย์

เมื่อวานนี้ (22 ต.ค.) หลังจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง […]

อ่านต่อ ...