สป.ศธ.เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปีงบฯ 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา

การศึกษา

(6 กรกฎาคม 2564) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สป.ศธ. ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา ณ อาคารรัฐสภา
ทั้งนี้ ผู้ชี้แจงของ สป.ศธ. มีดังนี้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ., นายวีระ แข็งกสิการ และนายสุทิน แก้วพนา
รองปลัด ศธ., นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน., นางสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.,
นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ., นายโยฑิน สนโนนนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน กศน., นางสาวธัญรดา บุญยงค์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ สช.
แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 45.8840 ล้านบาท 0.09%
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 155.5843 ล้านบาท 0.32%
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 4.0985 ล้านบาท 0.008%
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน 29,963.9112 ล้านบาท 61.82%
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 18,296.1549 ล้านบาท 37.75%
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณทั้งหมด 48,465.6329 ล้านบาท จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้

งบดำเนินงาน 1,831.5142 ล้านบาท 3.78%
งบบุคลากร 8,285.7334 ล้านบาท 17.09%
งบรายจ่ายอื่น 1,807.9375 ล้านบาท 3.73%
งบเงินอุดหนุน 35,999.8473 ล้านบาท 74.28%
งบลงทุน 540.6005 ล้านบาท 1.11%
แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ แยกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ 36,355.4621 ล้านบาท
แผนงานบูรณาการ 150.8485 ล้านบาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 3,336.4226 ล้านบาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 8,623.2637 ล้านบาท
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

สป.ศธ.มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21

การศึกษา

เด็กอุเทนถวาย ปิดถนนประท้วง หลังจากที่ถูกสั่งเรียนออนไลน์

เด็กอุเทนถวาย ฮือประท้วง ปิดถนนชุมนุม รับไม่ได้อยากมาสถ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

สกศ. ระดมไอเดียเพื่อ ดันค่าเฉลี่ยของ PISA-IMD สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ ห้องประชุมดิสทริค เอ็ม บอล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

สพฐ. ย้ำ ร.ร.เฝ้าระวังเยาวชน ในเล่นพนัน หนุนเด็กดูบอลสร้างสรรค์

สพฐ. กำชับโรงเรียนเฝ้าระวังเยาวชนเล่นพนัน หนุนเด็กดูบอล […]

อ่านต่อ ...