ศธ.-อว.-กสทช. MOU เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา

การศึกษา

ศธ.จับมือกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ กสทช. เซ็น MOU เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา
การเรียนรู้ และการวิจัยของประเทศ โดย กสทช.จะสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะเป็นผู้ดูแลเครือข่ายให้สมบูรณ์ เป็นการเสริมกำลังสำคัญในการจัดการศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(1 กรกฎาคม​ 2564)​ กระทรวง​ศึกษาธิการ​ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัยของประเทศ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม
อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.กล่าวว่า การจัดการศึกษาท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ได้ปรับวิธีการอย่างหลากหลายให้เหมาะสมกับสมรรถนะของโรงเรียน แต่ก็ยังพบอุปสรรคและข้อจำกัดอยู่
ทำให้การจัดการศึกษาทางไกลของการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา
สภาพเศรษฐกิจและชุมชนยังขาดความพร้อมอยู่มาก รวมถึงขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี
การลงนามบันทึกข้อตกลงวันนี้จึงต้องขอบคุณ กสทช.ที่จะให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
และขอบคุณ อว. ในฐานะผู้ดูแลเครือข่ายให้สมบูรณ์ ถือเป็นการเสริมกำลังสำคัญในการจัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวว่า ในฐานะผู้ดูแลเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา ได้ดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งระดับอุดมศึกษาภายใต้สังกัด
อว. ระดับอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้สังกัด ศธ. พร้อมความท้าทายในการขับเคลื่อนการทำงาน
เช่น ด้านปริมาณผู้ใช้งาน ความหลากหลายของเทคโนโลยี การเข้าถึงเทคโนโลยี เป็นต้น จึงต้องขอบคุณ กสทช.
ที่จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำชุมชน (ศูนย์ USO NET) เพื่อให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และ ศธ.
สำหรับทุกความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และนักวิจัย ได้รับประโยชน์
และเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารของโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง ที่ทันสมัย มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ ๆ
และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัยของประเทศต่อไป

การศึกษา

นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า โครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยง
ประเทศไทยในยุค New Normal ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่ง กสทช.ได้ขยายโครงข่าย WIFI หมู่บ้านและโรงเรียน
จัดตั้งศูนย์ USO NET โดยได้รับความร่วมมือจาก ศธ. และ อว. อย่างดีมาโดยตลอด จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาทำงานร่วมกัน
เพื่อให้คนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างคนในเมือง เป็นการเดินหน้าพัฒนาประเทศโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของ ศธ. อว. และ กสทช. จัดทำขึ้นเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่าย
และบริการโทรคมนาคม มาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา
การเรียนรู้ และการวิจัยของประเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด

how to lean
การศึกษา

how to lean เรียนรู้วิธีลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย

how to lean การบรรลุและรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไม่ได้เป […]

อ่านต่อ ...
C++
การศึกษา

C++ หลายขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ C++ ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และมีหลายขั […]

อ่านต่อ ...
How to hike
การศึกษา

How to hike เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อเดินป่าและตั้งแคมป์

How to hike การเดินป่าและการตั้งแคมป์ไม่ใช่แค่กิจกรรมเท […]

อ่านต่อ ...