ศธ.เสนอเชียงรายและเพชรบุรี เป็นตัวแทนสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

การศึกษา

(25 มิถุนายน 2564) ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก แจ้งว่า ประเทศไทยมีมติเสนอจังหวัดเชียงรายและเพชรบุรี
สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN)
ประจำปี พ.ศ.2564 โดยจังหวัดเชียงราย ได้รับการเสนอสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ (Design)
ส่วนจังหวัดเพชรบุรี สมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร (Gastronomy)

การศึกษา

ทั้งนี้ การเสนอทั้งสองเมือง ได้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบตามจุดเน้นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก
อาทิ นโยบายและความมุ่งมั่นของเมือง การมีกลไกและการบริหารจัดการเพื่อแสดงถึงการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
เมืองเป็นที่รู้จักของนานาชาติ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งความพร้อมของการรับเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติ
และสถาบันการศึกษาที่จะเชื่อมโยงในการสืบทอด เป็นต้น​​เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
(UNESCO Creative Cities Network-UCCN) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาค
หรือระหว่างชุมชนท้องถิ่น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในแต่ละท้องถิ่น/ชุมชน
ระหว่างประเทศสมาชิก โดยได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอความหลากหลายที่เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถิ่น ใน 7 สาขา ได้แก่
1) หัตถกรรมพื้นบ้าน
2) การออกแบบ
3) ภาพยนตร์
4) อาหาร
5) วรรณกรรม
6) สื่อศิลปะ
และ 7) ดนตรี

โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์
ตามเป้าหมายวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2030 ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีเมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว จำนวน 246 เมือง
จากประเทศสมาชิก 80 ประเทศ สำหรับประเทศไทย มีเมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 4 เมือง
ได้แก่ เทศบาลเมืองภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
กระทรวงศึกษาธิการเชื่อมั่นว่า ทั้งเพชรบุรี และเชียงราย ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในปีนี้
มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายดังกล่าว และกระทรวงศึกษาธิการจะผลักดันเมืองที่มีความพร้อมอื่น ๆ
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยูเนสโกจะประกาศผลเมืองที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...