กลุ่มนักเรียนดี-ลูกเสืออาสา-ภาคีปกป้องสถาบัน ยืนหนังสือฯ และร่วมทำความสะอาด ศธ.

การศึกษา

(21 มิถุนายน 2564) กลุ่มนักเรียนดี กลุ่มลูกเสืออาสา และภาคีปกป้องสถาบันกว่า 40 คน
เข้ายื่นหนังสือให้กำลังใจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

เนื่องจากสถานการณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อสถานที่ราชการและพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาว ศธ. โดยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับเรื่องแทน
ณ อาคารราชวัลลภ

การศึกษา

นายชัยวัฒน์ สมมิตร (เชน) ตัวแทนกลุ่มนักเรียนดี กล่าวว่า “กลุ่มนักเรียนดี ได้ก่อตั้งโดยมีจุดประสงค์สำคัญคือ
การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในด้านบวก
จากเหตุการณ์การจัดกิจกรรมของบางกลุ่มที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วนั้น ได้สร้างความเสียหายและไม่เหมาะสม
พวกเราได้รับข่าวสารและรู้สึกกังวลใจเกิดขึ้นต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ที่มีข้อเรียกร้องแสดงออกในทางที่รุนแรง
ไม่สร้างสรรค์ เป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายของเยาวชน

นอกจากนี้ยังทำลายขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงครู อาจารย์ และนักเรียนคนอื่น ๆ
ทั่วประเทศด้วย จากข้อเรียกร้องต่าง ๆ มากมายที่ออกมา พวกเราเห็นว่า ปัจจุบันการยอมรับและเปิดกว้าง
ในเพศสภาพของสังคมไทยนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวาง และเราพร้อมสนับสนุนกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ
(LGBTQ) เพราะทุกเพศมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมด รวมถึงเรื่องของการเรียกร้องเรื่องของการยกเลิก
ระเบียบทรงผม เครื่องแบบนักเรียน ในจุดนี้เราเห็นว่าเป็นเรื่องของกฎระเบียบเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มีความเท่าเทียม เหมาะสม เคารพต่อตนเอง ผู้สอน และสถานศึกษา และหากจะมีการเรียกร้องในเรื่องของการ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมที่รุนแรง ของครูอาจารย์บางท่าน ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลมากกว่า
และต้องช่วยกันแก้ไขโดยใช้ความเข้าใจเป็นจุดเชื่อมโยงให้เกิดสิ่งที่ดีต่อกันและกัน โดยเราเชื่ออย่างมีความหวังว่า
ในอนาคตทางกระทรวงจะมีมาตรการในการดูแลให้เรื่องเหล่านั้นหมดไปและสร้างวัฒนธรรมอันดีในการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างเด็กนักเรียนและครูได้

การศึกษา

พวกเรากลุ่มนักเรียนดี จึงได้ร่วมใจกัน เพื่อมายื่นหนังสือให้กำลังใจต่อผู้ใหญ่ทุกท่านในกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงครู
อาจารย์ทั่วประเทศ และร่วมทำกิจกรรมดี ๆ ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว เพื่อคืนความสวยงามสะอาดตา
ให้กลับมาเป็นตามปกติอย่างที่ควรจะเป็น เราเชื่อเสมอว่าระยะเวลาที่ผ่านมาหลายทศวรรษ ทางกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดในการพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพทันยุคสมัย ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น
ของเยาวชนและปรับปรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนไทย

“เพราะการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญของมนุษย์ และเยาวชนไทยก็คืออนาคตของชาติ กลุ่มนักเรียนดี
ยังมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่งดงาม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูอาจารย์
และศิษย์ คือความอบอุ่นและดีงามอย่างหนึ่ง ควรค่าแก่การดำรงรักษาไว้ การเคารพนอบน้อม การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างสงบสุขและสวยงาม”

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย
แต่ขอให้เป็นแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ เช่น การเข้ามาพูดคุย การมาเจรจาหาทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติร่วมกัน
เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาของบ้านเมืองมากมายในปัจจุบัน
ทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม นับวันจะกระทบต่อสังคมไทย
และส่งผลต่อสังคมโลกเพิ่มมากขึ้น

จึงขอวิงวอนให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายมาร่วมมือกันขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาไปด้วยกัน ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม
โดยมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งต้องสร้างความปลอดภัย
ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการเคารพในความคิดเห็นของทุกฝ่าย
แต่การแสดงออกควรอยู่ในกรอบที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลและสังคมในภาพรวม ส่วนในความเสียหายเบื้องต้น
ของสถานที่ราชการ จะอยู่ในรูปนามธรรมในความรู้สึกนึกคิดมากกว่า ในวันนี้กลุ่มนักเรียนดี กลุ่มภาคีปกป้องสถาบันฯ
ได้เข้ามาแสดงความห่วงใยต่อกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนกลุ่มลูกเสืออาสาได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา
และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6

ศธ.ก็พร้อมต้อนรับ แต่เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดภารกิจสำคัญ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ต้องไปรายงานสถานการณ์โควิด 19 ให้กับกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ เกี่ยวกับการเปิดเรียน จึงไม่สามารถมาต้อนรับได้
“กระทรวงศึกษาธิการพร้อมต้อนรับ และรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่าย เพราะเราเป็นกระทรวงแห่งการเรียนรู้
ยอมรับฟังความเห็นต่าง ที่เป็นพื้นฐานแห่งการอยู่ร่วมกัน แต่ความเห็นต่างนั้นต้องไม่ก่อผลกระทบต่อผู้อื่น
ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อไป ซึ่งเราเองก็คาดไม่ถึงว่านักเรียนหรือไม่ใช่นักเรียน ที่มาทำกิจกรรม
จะก่อสถานการณ์ที่มีผลกระทบในด้านลบต่อภาพรวมขนาดนี้”

นายวีระ กล่าว โอกาสนี้ กลุ่มลูกเสืออาสาได้ร่วมทำกิจกรรมถวายราชสดุดี ณ พระบรมราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6
หน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ อานนท์ วิชานนท์

how to lean
การศึกษา

how to lean เรียนรู้วิธีลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย

how to lean การบรรลุและรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไม่ได้เป […]

อ่านต่อ ...
C++
การศึกษา

C++ หลายขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ C++ ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และมีหลายขั […]

อ่านต่อ ...
How to hike
การศึกษา

How to hike เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อเดินป่าและตั้งแคมป์

How to hike การเดินป่าและการตั้งแคมป์ไม่ใช่แค่กิจกรรมเท […]

อ่านต่อ ...