โครงการกำจัดขยะมูลฝอย เปิดรับฟังความคิดเห็นชุมชน

เคลื่อน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า อบจ.เพชรบูรณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นชุมชน

โครงการกำจัดขยะมูลฝอย เปิดรับฟังความคิดเห็นชุมชน ที่ โดมสวนสาธารณหนองปอ ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

นายพงศ์พล แสนนอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมฯ และได้รับเกียรติจากนายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 17 ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไว้จำนวน 11 ข้อ ประกอบด้วย

1.ที่ตั้งโครงการ

2.กรรมสิทธิ์ที่ดิน

3.เหตุผล ความจำเป็น และขอบเขตของโครงการ

4.ต้นทุนการดำเนินการในภาพรวมและมูลค่าของโครงการที่คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนดมาตรา 23

5.รูปแบบการให้เอกชนร่วมทุนและระยะเวลาการให้เอกชนร่วมทุนในโครงการ

6.ประมาณการผลตอบแทนด้านต่างๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็นอัตราผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจและลักษณะการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการ

7.ผลกระทบของโครงการซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการดำเนินโครงการ ตลอดจนวิธีป้องกัน ลดหรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบดังกล่าว

8.ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

9.ความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมถึงการศึกษาการดำเนินโครงการตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

10.ความเหมาะสมด้านเทคนิคเทคโนโลยี

11.การรับฟังความเห็นจากประชาชน ร่วมหารือกับภาคส่วนต่างๆ และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน วัด ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร โดยได้รับความเห็นชอบให้จัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์.

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net