พร้อมซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19  หลังปลดล็อก

อบจ.ประจวบฯ-ทม.หัวหิน พร้อมซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19 หลังปลดล็อก

พร้อมซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ศบค.เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีเนื้อหาใจความสำคัญคือการกำหนดแนวทางบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 6 ข้อ โดนปลดล็อกอำนาจในเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ รพ.เอกชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถจัดหาสั่งซื้อวัคซีนซึ่งขึ้นทะเบียนแล้วผ่านองค์การเภสัชกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯลฯได้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.64

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อจองซื้อวัคซีนทางเลือก เนื่องจากหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประเทศมากกว่า 3 หมื่นล้านบาทต่อปี ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่และภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ถึงปัจจุบันทำให้มีผลกระทบกับธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นและสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและประชาชน เทศบาลจึงขอจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยี่ห้อชิโนฟาร์มจำนวน 5 หมื่นโดส เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการเพิ่มช่องทางการรับวัคซีน ทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยขอให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดส่งใบเสนอราคาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เทศบาลเพื่อดำเนินการตามระเบียบ

สำหรับการจัดซื้อวัคซีนต้องใช้เงินสะสมโดยขอเปิดประชุมสภาเพื่อขอมติใช้งบในการจัดซื้อวัคซีน หากจัดซื้อได้ต้องนำไปฉีดเสริมให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในระบบปกติ และฉีดให้พนักงานในภาคบริการของธุรกิจท่องเที่ยว

ด้าน นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าจากกรณีผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ( อปท.) หลายจังหวัดทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง มีความประสงค์จะซื้อวัคซีนชิโนฟาร์มโดยทำหนังสือถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสั่งจองวัคซีนทางเลือก

ยืนยันว่าขณะนี้ อบจ.ประจวบฯมีงบประมาณพร้อมในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก หากหน่วยงานในส่วนกลางยืนยันว่าไม่มีปัญหาติดขัดในระเบียบหรือกฎหมายและไม่ถูกทักท้วง ตามที่สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทยมีหนังสือสอบถามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อบจ.ประจวบฯ พร้อมซื้อทันที

โดยวางแผนร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หน่วยงานสาธารณสุข รวมทั้ง อบต.และเทศบาลในพื้นที่ เนื่องจาก จ.ประจวบฯ เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งขณะนี้มีการจัดทำโครงการหัวหินรีชาร์ท (Hua Hin Recharge) เพื่อเปิดเมืองท่องเที่ยวและรับนักท่องเที่ยวต่างขาติโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป หากมีวัคซีนทางเลือกเข้ามาเสริมจะทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทำได้รวดเร็วมากขึ้น โดยอาจจะมีเทศบาลหัวหินจัดร่วมซื้อวัคซีนด้วย

ล่าสุด ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก “Nithi Mahanonda” แจ้งประกาศ ข้อกำหนดผู้ขอรับการจัดสรร“วัคซีนตัวเลือก” ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1

1.เป็นองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ (สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เป็นไปตามประกาศ ศบค.เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ข้อ 5) องค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชน โดยจะพิจารณาการจัดสรรในระยะที่ 1 ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน (ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ) ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ

2.องค์กร/หน่วยงานสามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่นๆกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้หากองค์กร/หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการปรับในอัตรา 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

3.องค์กร / หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกยินดีร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก จำนวน 10 % ของจำนวนวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส โดยรายละเอียดและขั้นตอนในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป

4.องค์กร / หน่วยงานจะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้

แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราคาเข็มละ 888 บาท *อัตราดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่ทางองค์กร / หน่วยงานติดต่อประสานเพื่อการบริการฉีดวัคซีน สำหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนในระยะที่สองสำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกนี้ จะประกาศให้ทราบต่อไป หลังจากตรวจสอบระบบความปลอดภัย และการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาลแล้ว.

https://siamrath.co.th/n/251488

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ฝนถล่มน้ำหลาก
ท้องถิ่นทั่วไทย

ฝนถล่มน้ำหลาก เร่งช่วยเหลือชาวบ้าน 8 อำเภอ จมบาดาล

ในวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีรายงานจากสื่อข่าวเกี่ย […]

อ่านต่อ ...
วัดหนองขาม
ท้องถิ่นทั่วไทย

เพลิงไหม้ ‘วัดหนองขาม’ วัดดังเมืองเพชรบุรีวอดเกือบทั้งวัด สูญ 10 ล้าน

วันที่ 29 พ.ย. 2566 พนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรชะอำ […]

อ่านต่อ ...
อัยการ
ท้องถิ่นทั่วไทย

อดีตชุดจับกุมลูกน้อง ‘อัยการ’ ยืนยันทุกอย่างที่ ‘เสี่ยแป้ง’ พูดเป็นความจริง

อดีต ผบ.ร้อย ตชด.434 จังหวัดพัทลุง ฝ่ายตำรวจได้จับกุมนา […]

อ่านต่อ ...