เปิดแถลงนโยบาย เตรียมพัฒนาและพัฒนาตำบลท่าม่วง

นย.(ตูน) ทต.ท่าม่วง กาญจน์ เปิดแถลงนโยบาย เตรียมพัฒนาและรับใช้พี่น้องชาวตำบลท่าม่วง

เปิดแถลงนโยบายตำบลท่าม่วง นายก นำทีมปลัดเทศบาล รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ เลขานุการฯ ผอ.กองงาน รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต พนักงาน ลูกจ้าง กราบไหว้บวงสรวงพระพรหมเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักสถานที่เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่

ช่วงบ่ายเปิดประชุมสภาแถลงนโยบายการทำงาน 9 ข้อ ยึดหลักธรรมาภิบาล ความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ท่ามกลางควันหลงยังมีชาวบ้านนำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน

บริเวณหน้าศาลพระพรหม และสถานที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในที่ทำการเทศบาลตำบลท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายชัยยุทธ วัฒโน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าม่วงฯ พร้อมด้วยนายณรงค์พร วัดพ่วง ปลัดเทศบาลฯ ผอ.กองงานฝ่ายต่างๆ พนักงานลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ทำพิธีกราบไหว้บวงสรวงศาลพระพรหมเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเทศบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต และการทำงาน

โดยในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น.ของวันเดียวกัน นายชัยยุทธ วัฒโน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าม่วง กาญจนบุรี ได้เป็นประธานเปิดแถลงนโยบายการทำงานต่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานด้านฝ่ายต่างๆ โดยมีนายวิชยุตม์ ลิขิตรุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นประธานในการเปิดประชุม

นายชัยยุทธ วัฒโน กล่าวถึงนโยบายการทำงานต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่า “กระผมในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วงให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าม่วง ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลตำบลท่าม่วง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่าม่วง

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานอย่างโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน และยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก จึงขอแถลงนโนบายการพัฒนาเทศบาล รวม 9 ข้อ คือ

  1. ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร
  2. ด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  3. ด้านการพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ
  4. ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  5. ด้านการสาธารณสุข
  6. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
  7. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
  8. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
  9. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ซึ่งกระผมจะนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฎิบัติอย่างแท้จริง โดยการจัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งทำการจัดสรรเงินงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อความสำเร็จในการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าม่วง ให้ก้าวหน้า ก้าวไกล เป็นเมืองน่าอยู่ และจะรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้นั้นให้สภาเทศบาลตำบลทราบทุกปี

หากท่านมีความประสงค์ที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นประการใด หรือต้องการให้กระผมดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือต้องการนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน อย่าได้เกรงใจ กรุณาแจ้งให้กระผม หรือคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ตลอดเวลาเพื่อเราจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ”

https://siamrath.co.th/n/250280

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net