พัฒนาเมืองทุกมิติ ทต.โพธิ์กลาง เตรียมยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง

นายก ทต.โพธิ์กลาง ชูนโยบาย พัฒนาเมืองทุกมิติ ดันยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

พัฒนาเมืองทุกมิติ นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท อดีตประธานสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ในฐานะนายก ทต.โพธิ์กลาง แถลงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการภายใต้ “โพธิ์กลางเมืองคุณย่าน่าอยู่ เมืองสะอาดปลอดภัย เมืองทันสมัย เมืองแห่งความสุข” โดยมีสมาชิกสภา (สท.) 12 คน ข้าราชการหน่วยงานในสังกัด ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานการประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล (ทต.) โพธิ์กลาง อ.เมือง นครราชสีมา นายวิฑูรย์ สากำปัง ประธานสภา ทต.โพธิ์กลาง จัดการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีระเบียบวาระสำคัญ นโยบายยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ

1 นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร “เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่ ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน มุ้งเน้นการบริหารงานแบบมืออาชีพ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

2 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย เร่งซ่อมสร้างเส้นทางพื้นผิวจราจรทุกเส้นทางให้มีมาตรฐานคุณภาพ เปิดเส้นทางเชื่อมถนนสายหลัก พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ ขยายเขตไฟฟ้าแก้ไขปัญหาไฟตก ไฟดับเป็นประจำ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยงสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินประชาชน เพิ่มเติมศูนย์ดับเพลิงย่อยหนองปรือ

3.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยปลอดโรค โดยการฉีดวัคซีน จัดหาวัคซีนทางเลือกให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดตามนโนบายรัฐบาล โดยเฉพาะการปรับปรุงการจัดเก็บขยะให้สะอาดทุกวัน

ซึ่งในปัจจุบันจำนวนขยะมูลฝอยในพื้นที่มีประมาณ 8 ตันต่อวัน กำหนดอัตราค่าจัดเก็บขยะที่เป็นธรรม ผลักดันการพิจารณาแก้ไข TOR “ทีโออาร์” ในข้อตกลงที่ทิ้งขยะในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์กลางกับเทศบาลนคร นครราชสีมา รวมทั้ง อปท.รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ รวม 35 แห่ง ที่ใช้สอบพื้นที่ทิ้งขยะร่วมกันมีประมาณมากกว่า 250 ตัน ต่อวัน

ที่ผ่านมาชาวตำบลโพธิ์กลางได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ มลพิษจากขยะมูลฝอย ดังนั้นคณะบริหาร ทต.โพธิ์กลางตระหนักถึงความสำคัญพร้อมติดตามประสานงานให้มีความเป็นธรรมเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 4.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 5.นโยบายด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง

“ขอขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจ คณะผู้บริหาร ทต.โพธิ์กลาง มีความเชื่อมั่นสามารถตอบโจทย์ทุกปัญหาของประชาชน เนื่องจากตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่ติดตามรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด รวมทั้งมีการจัดทำปฏิทินการพัฒนาเมืองตามยุทธศาสตร์นโยบาย แจ้งความคืบหน้าเคลื่อนไหวของโครงการต่างๆ ทุกโครงการ

สร้างติดตามตรวจสอบได้ ในรูปแบบ “สภาที่ปรึกษาพัฒนาเมือง” เน้นความสำคัญเพิ่มโอกาสประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นความต้องการและกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นให้ดีกว่าเดิม ขอยืนยันมุ่งมั่นสร้างความสามัคคี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองให้ก้าวไกล มีความเจริญในทุกด้าน เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

https://siamrath.co.th/n/250189

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net