สร้างเทศบาลเมืองชุมเห็ด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

นายกชุมเห็ด ชู สร้างเทศบาลเมืองชุมเห็ด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

สร้างเทศบาลเมืองชุมเห็ด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ แถลงชู “แก้ไขตรงจุด ไม่หยุดพัฒนา รู้จริงถึงปัญหา เรามาเพื่อทำงาน” สร้างเทศบาลเมืองชุมเห็ดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ยึดการบริหาร สร้างความสามัคคี และการอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน

พร้อมกำหนดนโยบาย 8 ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สังคม การศึกษาศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดระเบียบชุมชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และด้านการเมือง การบริหาร

วันที่ 18 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายอิสระภาพ นามปัญญา ประธานสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อให้ ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด (นายก ทม.ชุมเห็ด) แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ก่อนเข้าปฏิบัติติหน้าที่

พร้อมรองนายกเทศมนตรี 3 คน ได้แก่ นายแสวง แสงใส , นางสาววรัทยา ชำนาญรัมย์ และนายเลิศ สาราจารย์ อีกทั้งยัง มีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คือ นายสมชัย ไชยอุดม และเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ 2 คน คือ นายเกรียงศักดิ์ ผดุงพัฒนากูล และ นายสมพงษ์ ธรรมวิเศษ

โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ทั้ง 18 คน และ ว่าที่ ร.ต.เทอดพันธุ์ บุตรรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ดย์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนข้าราชการ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพียง ซึ่งมีผู้นำชุมชน และประชาชนมาให้ร่วมรับฟัง และให้กำลังใจด้วย

ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด กล่าวว่า คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมเห็ด พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ร.ต.ต.สมชาย กล่าวต่อว่า เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจ เข้ามาบริหารงานเทศบาลเมืองชุมเห็ด จึงขอปวารณาตัวว่า จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยจะดำเนินการพัฒนาเทศบาล ภายใต้สโลแกนของทีม ที่ว่า “แก้ไขตรงจุด ไม่หยุดพัฒนา รู้จริงถึงปัญหา เรามาเพื่อทำงาน” และสร้างเทศบาลเมืองชุมเห็ดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย และตามความเหมาะสมของท้องถิ่น

ตลอดจนความต้องการของพี่น้องประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยยึดแนวคิดหลักในการบริหารโครงการ กิจกรรมตามนโยบายที่สร้างความสามัคคี และการอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ 8 ด้าน ประกอบด้วย

  1. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนายกระดับและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  2. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการจัดระบบผังเมือง ให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม ปรับปรุงถนน ทางเท้า ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน จัดระบบระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ำ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชน
  3. นโยบายการพัฒนาสังคม ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชน การจัดทำแผนชุมชนโดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  4. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านการศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของประชาชนตำบลชุมเห็ด
  5. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เสริมสร้างความเป็นชุมชนเข็มแข็ง ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร และสนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชน ตลอดจนการสร้างมาตรการปลอดภัยบนท้องถนน โดยจัดระบบติดกล้องวงจรปิด ควบคุมดูแลประชาชน เพื่อความปลอดภัย
  6. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน อสม. สนับสนุนกับการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และโรคที่ไม่ติดต่อที่อันตราย และการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยประชาชน เพื่อประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเทศบาลเมืองชุมเห็ดให้เป็นเมืองที่สะอาด ลดขยะ ปราศจากมลภาวะ
  7. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการองค์กรชุมชนและเยาวชนในการสร้างเครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพิ่มการเก็บขยะในเขตชุมชน ลดขยะในชุมชน แก้ไขปัญหาขยะล้น เพื่อความสะอาดของบ้านเมือง
  8. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร การบริหารงานของท้องถิ่นยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การจัดบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีความโปร่งใส ลดขั้นตอนการติดต่อให้บริการ เพื่อความรวดเร็วต่อความต้องการของประชาชนและตรวจสอบได้

อย่างไรก็ดี การที่จะทำให้นโยบายของคณะผู้บริหารไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุนในแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนผลักดัน ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลเมืองชุมเห็ดต่อไป” นายก ทม.ชุมเห็ด กล่าวในที่สุด

https://siamrath.co.th/n/254053

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...