ประชาชนมาก่อน นายกนครแม่สอด มอบนโยบาย ทำงาน

นายกนครแม่สอด มอบนโยบาย ประชาชนมาก่อน ทำงานเพื่อชาวบ้าน – ท้องถิ่นอย่างเต็มที่

ประชาชนมาก่อน ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นำคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี-เลขานุการ-ที่ปรึกษาฯ พร้อมสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงานให้แก่ปลัดเทศบาลฯ-รองปลัด-ผู้อำนวยการกองฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กว่า 300 คน ที่ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานเทศบาล หลังที่ 2

ซึ่งแบ่งการประชุมมอบนโยบาย 2 ช่วง เพื่อเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ซึ่งในการมอบนโยบายของนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คนใหม่ ภายหลังได้เข้ารับตำแหน่งในการเข้ามาบริหารงานนั้น นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้องการให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ของคณะผู้บริหารชุดใหม่ ที่มุ่งมั่นนำความสุข การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด ภายใต้พันธกิจ วิสัยทัศน์ “แม่สอดเมืองน่าอยู่ ก้าวล้ำทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล “ ด้วยนโยบายและพันธกิจ 8 ด้าน คือ

  1. นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันที ด้วยการยกระดับให้บริการทางการแพทย์ ของคลินิกชุมชุมชน รองรับการให้บริการประชาชน เพื่อมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ด้วยการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน ครอบคลุมทุกพื้นที่ การเตรียมการป้องกันอุทกภัยน้ำท่วม
  2. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  3. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นครแม่สอด สะอาด เมืองแสนสุข
  4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต นำนครแม่สอด สู่เมืองเศรษฐกิจชั้นนำ
  5. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมประเพณี
  6. นโยบายด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนคือศูนย์รวมหัวใจการทำงาน
  7. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ,
  8. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้การนำหลักระบบธรรมาภิบาล ความเป็นธรรม ฯลฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด คนใหม่ ได้ เน้นนโยบายให้ข้าราชการ ทำงานอย่างเต็มที่ และให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ เร่งแก้โควิด 19 – เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม -คุณภาพชีวิต –วัฒนธรรม-เมืองเขตเศรษฐกิจ ชั้นนำ สืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นแม่สอด ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิต และมีคุณภาพอนามัยที่ดี

นอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ยังขอให้ ปลัดเทศบาลฯ-รองปลัด-ผู้อำนวยการกองฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารอย่างเต็มที่ และยืนยันจะทำงานด้วยความเป็นธรรม และขอให้ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอด และพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มที่

https://siamrath.co.th/n/254592

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net