“นายกเอ๋” แถลงนโยบาย 5 ด้าน ต่อสภาเทศบาลฯ ก่อนเข้ารับหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง หรือ“นายกเอ๋”  แถลงนโยบาย และ กำหนดวิสัยทัศน์

“นายกเอ๋”  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้ขอให้มีการเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ที่ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเป้าหมายที่ชัดเจนโดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “เพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย” พร้อมมีนโยบายการบริหารไว้ 5 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว
  3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมเศรษฐกิจ
  5. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมของชุมชน

นอกจากนโยบายหลักแล้วโดยยังมีนโยบายเร่งด่วนคือส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การแก้ไขปัญหาขยะที่ตกค้าง การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นสวนสาธารณะหนองนารี

การก่อสร้างผนังป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงหลังวัดประตูดาว ขยายพื้นที่ถนนคนเดิน ถนนคนเพ็ดซะบูน ปรับปรุงตลาดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง และรับเรื่องราวร้องทุกข์ตลอด 24 ชั่วโมง ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเผย

เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจให้เข้ามาบริหารงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อีกครั้งหนึ่งพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นที่ตั้งเพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้

โดยจะดำเนินการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย” และสร้างเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ตลอดจนตามความต้องการของพี่น้องประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริตและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

https://siamrath.co.th/n/252279

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...