ตอกย้ำเศรษฐกิจหมุนเวียน ซีพีเอฟ ใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร 99.9%

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอกย้ำเศรษฐกิจหมุนเวียน หันมาใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร 99.9% พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ ย่อยสลายได้

ตอกย้ำเศรษฐกิจหมุนเวียน ซีพีเอฟ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตอาหาร ขณะเดียวกัน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ช่วยปกป้อง รักษาคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรตลอดกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ นายกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ ในฐานะประธานคณะทำงานบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าว

“ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิตอาหาร ควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยเลือกใช้พลาสติกคุณภาพ Food Grade ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย” ทั้งนี้ การบริหารจัดการด้านบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนเป้าหมายด้านการจัดการพลาสติกของประเทศไทยโดยภายในปี 2568 ซีพีเอฟมีเป้าหมายลดปริมาณของเสียที่กำจัดโดยการฝังกลบหรือเผาต่อหน่วยงานผลิต 35% เทียบกับปีฐาน 2558 และ 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่นำมาใช้บรรจุอาหาร สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำมาใช้ใหม่ หรือผลิตเป็นสินค้าใหม่ หรือย่อยสลายได้ สำหรับกิจการประเทศไทย และกำหนดเป้าหมาย ในปี 2573 สำหรับกิจการต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน บริษัท มีการติดตามและตรวจประเมินตลอดห่วงโซ่ ทั้งธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูป ธุรกิจอาหาร และช่องทางจำหน่าย เพื่อลดการใช้พลาสติก ตั้งแต่ในช่วงการผลิต การบริโภค การจัดการหลังการบริโภค เช่น การนำแนวคิด FEE มาใช้ในการออกแบบ พัฒนา และปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม

ซึ่งประกอบด้วยF หรือ Functional คือ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุของอาหารให้นานขึ้น ช่วยลดปัญหาขยะอาหาร(Food Waste) เน้นบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการใช้ของผู้บริโภค และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เสียหายง่ายในระหว่างการขนส่งE หรือ Emotional คือ พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและ E คือ Ethics เน้นความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค โดยใช้วัสดุคุณภาพดี ได้มาตรฐานตามกฎหมาย

สามารถป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร และคงคุณค่าทางโภชนาการ และมุมของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ ภายในปี 2568 ในส่วนของการแปรรูปเนื้อสัตว์และการผลิตอาหารสำเร็จรูป มีเป้าหมายลดการใช้กระดาษและพลาสติกในบรรจุภัณฑ์อาหารรวม 1,000 ตัน การปรับวิธีการปิดปากถุงบรรจุไก่สดจากเดิม

เป็นปิดปากถุงด้วยวิธีซีลด้วยความร้อน ช่วยให้บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท เพิ่มความปลอดภัย ทำให้ขนาดถุงเล็กลงช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกลงเน้นออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็น MONO Material ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่าย ซึ่งเป็นทิศทางที่จะมุ่งพัฒนาไปสู่การออกแบบ เพื่อการรีไซเคิล (Design for Recycle) เอื้อต่อผู้บริโภคในการคัดแยกขยะอีกด้วย

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจทั่วโลก บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ เจาะตลาดการวางแผนเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจการเงิน เศรษฐกิจการลงทุน ติดตามข่าวเศรษฐกิจด่วน กระแสข่าวเศรษฐกิจ ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ภาคธุรกิจไหวไหม? “ราคาเหล็กโลก” อาจแพงขึ้นอีกครั้ง จากกระแส Net Zero
เศรษฐกิจ

ภาคธุรกิจไหวไหม? “ราคาเหล็กโลก”จากกระแส Net Zero

ภาคธุรกิจไหวไหม? “ราคาเหล็กโลก” อาจแพงขึ้นอีกครั้ง จากก […]

อ่านต่อ ...
สมอ.จ่อควบคุมถังก๊าซทุกชนิด เพื่อความปลอดภัย
UFABET เศรษฐกิจ

สมอ.จ่อควบคุมถังก๊าซทุกชนิด เพื่อความปลอดภัย

สมอ.จ่อควบคุมถังก๊าซทุกชนิด เพื่อความปลอดภัย นายณัฐพล ร […]

อ่านต่อ ...
เศรษฐกิจ

กรมศุลลั่นจับทุเรียนเถื่อนจริง มีจีพีเอสตามรถ-ไม่ใช่ของไทย

กรมศุลลั่นจับทุเรียนเถื่อนจริง มีจีพีเอสตามรถ-ไม่ใช่ของ […]

อ่านต่อ ...