สพฐ.ประชุมสร้างความเข้าใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา Notebook for Education

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)
เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา
Notebook for Education ภายใต้การดำเนินงาน “ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding”
ประจำปี 2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
(DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา Notebook for Education
ภายใต้การดำเนินงาน “ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding”
โดยมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลก ได้อย่างทัดเทียมทุกที่ ทุกเวลา
และทั่วถึง แม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร พร้อมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
(Child Center) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ ลงมือทำร่วมกัน อภิปรายด้วยเหตุผล และปรับปรุงพัฒนา
เพื่อต่อยอดการเรียนการสอนพัฒนาสู่การเรียนแบบ Active Learning จนนำไปสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
อีกทั้งยังส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล
และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ

การศึกษา

นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ “ผู้สอนและผู้เรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทย ในยุคดิจิทัล
รวมถึงส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน
สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่น ๆ ได้ตามความถนัดของผู้เรียน และเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน
และชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลาน

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้จะสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ควบคู่กับการส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง เชื่อมโยงเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ
เข้ามาเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาให้กับครูและนักเรียน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง การศึกษาไทยจึงต้องก้าวทันและล้ำหน้าไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน
ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ ทำให้การเรียนการสอน
และระบบการศึกษาทั่วโลกต้องปรับตัว เปลี่ยนการศึกษาจาก “ออฟไลน์” มาเป็น “ออนไลน์” อย่างเต็มรูปแบบ

“โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการนำมาต่อยอดการพัฒนาด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียน
ในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อยอดความรู้เดิมและประยุกต์ใช้ความรู้
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเองและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
พัฒนาประสิทธิภาพของครูในการจัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จำเป็นเหมาะสมกับยุคปัจจุบันต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ โรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2564
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ connexted.org/foundation/notebookforeducation

how to lean
การศึกษา

how to lean เรียนรู้วิธีลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย

how to lean การบรรลุและรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไม่ได้เป […]

อ่านต่อ ...
C++
การศึกษา

C++ หลายขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ C++ ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และมีหลายขั […]

อ่านต่อ ...
How to hike
การศึกษา

How to hike เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อเดินป่าและตั้งแคมป์

How to hike การเดินป่าและการตั้งแคมป์ไม่ใช่แค่กิจกรรมเท […]

อ่านต่อ ...