รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่เชียงใหม่ตรวจเปิดเทอมวันแรก

รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ให้กำลังใจครูฉีดวัคซีน ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2564
พร้อมเจาะแผนจัดการเรียนการสอนรับสถานการณ์โควิด 19 ของ 3 โรงเรียน 1 วิทยาลัยเทคนิค
เผยภาพรวมทั่วประเทศเรียบร้อยดี ย้ำสถานศึกษาการ์ดไม่ตก คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู และบุคลากร

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่ : นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจครูที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) ตรวจเยี่ยมนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในการเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์

การศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่จัดอยู่ในพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่สีส้ม ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) การเปิดเทอมในวันแรกนี้ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำพักนอน, โรงเรียนบ้านป่าติ้ว เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยทั้งสองโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site เรียนที่โรงเรียน ส่วนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
สอนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ นักเรียนเดินทางไป-กลับ
โดยทั้งสองแห่งแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มสลับกันมาเรียนคนละวัน กลุ่ม On-Site ก็มาเรียนแบบปกติที่โรงเรียน
กลุ่มที่อยู่บ้านก็เรียนแบบ Online ผ่านอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ สถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง ยังได้จัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตามความสะดวกของผู้ปกครองเช่น
หากผู้ปกครองต้องการให้เด็กเรียน Online ที่บ้าน เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดในบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19
ทางโรงเรียนก็อนุญาตให้เรียน Online ที่บ้านได้โดยไม่ต้องสลับมาเรียนที่โรงเรียน
ขณะเดียวกันก็พบว่าโรงเรียนได้ยืดหยุ่นในการจัดการเรียน Online โดยไม่บังคับให้นักเรียนต้องนั่งเรียนหน้าจอตลอดเวลา
และครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาก็ไม่ได้มอบหมายงานมากเกินกำลังของนักเรียน ขณะเดียวกันถ้าเด็กอยู่ไกล
ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ก็มีการจัดส่งเอกสาร ใบงานให้นักเรียนได้เรียนแบบ 0n-Hand ผสมผสานไปด้วย

การศึกษา

จากการตรวจเยี่ยม เห็นแผนการสอนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พบว่าทั้ง 4 แห่ง สามารถจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดได้ดี
มีการเลือกรูปแบบการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสถานการณ์ในพื้นที่
และเมื่อดูการจัดการที่สถานศึกษาแล้ว ทำให้เห็นว่ามีความปลอดภัย เพราะก่อนเปิดเทอม
สถานศึกษาก็ได้ดำเนินการประเมินความพร้อมตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และเมื่อเปิดเรียน
ก็ปฏิบัติการตามมาตรการของ ศบค. ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การรับนักเรียนเข้าโรงเรียน ก็ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์
มีการเว้นระยะห่างของโต๊ะเรียนภายในชั้นเรียน เว้นระยะห่างที่นั่งในโรงอาหาร รวมถึงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
“จากการพูดคุยกับนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ก็พบว่ามีความมั่นใจในมาตรการของทางสถานศึกษาเช่นกัน
จึงมั่นใจว่าโรงเรียนจะสามารถสอนได้ครบสาระตามที่หลักสูตรกำหนด รวมถึงการสอนชดเชย
ในช่วงเวลาที่ขยับการเปิดเทอมออกมา 19 วันด้วย อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารติดตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างใกล้ชิด คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นสำคัญ การ์ดต้องไม่ตก” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สำหรับภาพรวมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เท่าที่ได้รับรายงานทราบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ยังไม่พบปัญหาใด ๆ โดยสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 29,058 โรงเรียน
จำแนกเป็น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 183 เขต เปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2564 จำนวน 11,660 โรงเรียน
เปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย. จำนวน 14,567 โรงเรียน และอื่น ๆ 372 โรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต เปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2564 จำนวน 1,292 โรงเรียน
เปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย.จำนวน 1,006 โรงเรียน และอื่น ๆ 61 โรงเรียน
ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ได้เปิดสอนที่สถานศึกษาแล้ว 19,434 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนค่อนข้างมาก
และโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่รอบนอกเมืองส่วนใหญ่ เลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนผสมระหว่าง On-Site กับ 0n-Hand.

how to lean
การศึกษา

how to lean เรียนรู้วิธีลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย

how to lean การบรรลุและรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไม่ได้เป […]

อ่านต่อ ...
C++
การศึกษา

C++ หลายขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ C++ ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และมีหลายขั […]

อ่านต่อ ...
How to hike
การศึกษา

How to hike เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อเดินป่าและตั้งแคมป์

How to hike การเดินป่าและการตั้งแคมป์ไม่ใช่แค่กิจกรรมเท […]

อ่านต่อ ...