รมช.ศธ. หารือ อพวช.เตรียมคาราวานวิทยาศาสตร์ ในศูนย์วิทย์ฯ 20 แห่งทั่วประเทศ หลังโควิดคลี่คลาย

รมช.ศธ. “กนกวรรณ วิลาวัลย์” หารือ อพวช. เตรียมจัด “คาราวานวิทยาศาสตร์” นำสื่อ-กิจกรรม-เกมวิทยาศาสตร์
เคลื่อนที่ไปยังศูนย์วิทย์ฯ 20 แห่งทั่วประเทศ ทันทีหลังโควิดคลี่คลาย เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย

การศึกษา
(11 มิถุนายน 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)
พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. หารือความร่วมมือการจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ปี 2564
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช.,
นางตติยา ใจบุญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา กศน., นางอภิญญา ซอหะซัน
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่การศึกษา กศน., นายดิษพล มาตุอำพันวงศ์
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา กศน.รมช.ศธ. กล่าวว่า อพวช.
นับเป็นเครือข่ายการทำงานที่ดี หรือ Good Partnership ที่ร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ กศน.มาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะหลักสูตรอบรมและนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สุขภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดาราศาสตร์และอากาศยาน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อเกิดประโยชน์ต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน ครูในทุกพื้นที่ ให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ดี ๆ
จากกิจกรรมของ อพวช. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงทุกชุมชนหมุนเวียนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
เพียงแต่ขณะนี้ต้องรอเวลาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดีขึ้น ก็จะเริ่มดำเนินการตามแผนที่วางไว้ทันที

การศึกษา

โอกาสนี้ รมช.ศธ.และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โซนสวนปริศนา สนุกกับวิทยาศาสตร์
สนุกคิดวิทย์รอบตัว Innovation Studio (นวัตกรรมและวิทยาการคำนวณ) ตลอดจนคลังคาราวานวิทยาศาสตร์
และพิพิธภัณฑ์พระราม๙ ซึ่ง อพวช.ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
“โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เพื่อแสดงให้เห็นหลักการคิด วิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงนำไปแก้ปัญหาหรือพระราชทานแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ
ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่ผู้สนใจชาวต่างประเทศ โดยจัดแสดงภายใต้หัวข้อหลัก
“พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงหลัก 6 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 โลกและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต, ส่วนที่ 2 ระบบนิเวศและความหลากหลาย, ส่วนที่ 3 การจัดการทรัพยากรน้ำ,
ส่วนที่ 4 การจัดการทรัพยากรดิน, ส่วนที่ 5 หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
และส่วนที่ 6 การจัดการทรัพยากรน้ำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...