ครูโอ๊ะ เยือน กศน.กทม. ชื่นชม 9 โครงการสำคัญภายใต้แนวคิด ‘Big ROCK’

ครูโอ๊ะ ปลื้มเป็น “รัฐมนตรีคนแรก” เยือน กศน.กทม. ชื่นชม 9 โครงการสำคัญภายใต้แนวคิด
‘Big ROCK’ ผลักดันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ศธ. โชว์ยอดทำแบบทดสอบวัคซีนผ่านแอป
กว่า 2 หมื่นคน ชื่นชม กศน.มีจิตอาสาร่วมอำนวยความสะดวกฉีดวัคซีนโควิด-19
ย้ำทุกคนการ์ดอย่าตก

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมรายงานสรุปผล
การดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ของสำนักงาน กศน.กทม. และ 50 สถานศึกษาในสังกัด พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและนิทรรศการด้านอาชีพ
และกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์
ผอ.สำนักงาน กศน.กทม. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร ตลอดจนผู้เรียน ให้การต้อนรับ

การศึกษา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการนำเสนอสรุปผลการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีโครงการสำคัญ 9 โครงการ ภายใต้แนวคิด BIG ROCK
ทั้งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการสร้างงานตลอดชีวิต
การจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางกรศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
สำหรับผู้สูงอายุ การจัดการเรียนรู้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างชาญฉลาด ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย การใช้พื้นที่การเรียนรู้ร่วม (Co-learning Space) ศูนย์ที่ปรึกษาการออกแบบการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสมรรถนะขององค์กรและเป้าหมาย (Learning Guideline Center: LGC) และการพัฒนาบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2564-2567
รวมทั้งการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ “คู่มือความรู้ กศน.สู้โรคโควิด-19” ซึ่งมีนักศึกษา ครู ผู้บริหาร กศน.
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ผู้สนใจร่วมเรียนรู้และทดสอบ ถึงจำนวน 20,778 คน

การศึกษา

“ขอแสดงความชื่นชม กศน.กทม.ที่นำเสนอให้เห็นถึงการบริหารจัดการและดำเนินงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพหลากหลายมิติ นำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายครูโอ๊ะไปสู่การปฏิบัติโดยตลอด
ทั้งยังได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกัน อาทิ
การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี การนำเสนองานหรือแสดงความคิดเห็นด้วยความมั่นใจ
และสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ พัฒนา และต่อยอดงานการศึกษานอกระบบ, การเปิดโอกาสแก่บุคลากรรุ่นใหม่
ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างแรงจูงใจและความมั่นใจในการทำงาน โดยใช้ประสบการณ์ของบุคลากรรุ่นใหญ่
ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำ, การวางแผนดำเนินการโครงการล่วงหน้า เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนทันที
เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย อาทิ การเปิดร้านอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง สร้างงานสร้างอาชีพ
จากหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด

การศึกษา

ขอฝากให้มีการรวบรวมปัญหา พร้อมสรุปแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอต่อระดับนโยบายต่อไป อาทิ
การเร่งจัดส่งหนังสือและเพิ่มสัดส่วนหนังสือเรียน รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand ช่วงเปิดภาคเรียน
ในพื้นที่ต่างจังหวัดและชายขอบ ที่ยังไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต, การปรับปรุงระบบจัดทำข้อสอบ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมนำเสียงสะท้อนของประชาชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ไปปรับปรุงให้ตอบโจทย์
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การสอนอาชีพที่แปลกใหม่ ทันสมัย หรือต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิม, ออกแบบการจัดอบรม
ที่สร้างความน่าสนใจ สนุก เรียนแล้วมีความสุข อาทิ การจัดทำคลังสื่อการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานออนไลน์
ตลอดจนวิชาเลือกที่น่าสนใจ ออกแบบสื่อให้กับคนทุกช่วงวัยสำหรับใช้ร่วมกันของ กศน.กทม.และสถานศึกษาในสังกัด
หรือสำหรับสำนักงาน กศน.ในอนาคต เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

การศึกษา

ท้ายสุดนี้ ขอฝากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและอาชีพ
ที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของ ศธ. รวมทั้งโครงการของ กศน. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย

ครูโอ๊ะ ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.คนแรก ที่มาเยือนสำนักงาน กศน.กทม.แห่งนี้ ขอ
ฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง
พร้อมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเผยแพร่และนำเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้ให้น่าสนใจ สร้างความสุขแก่ผู้เรียน
โดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสม แบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร สิ่งต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้และก่อเกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์
ที่สำคัญคือขอชื่นชมหัวใจของการเป็นจิตอาสา ตั้งใจทำความดี ร่วมปฏิบัติงานกับกระทรวงคมนาคม
ในการอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ขอให้ชีวิตทุกคนมีความสุข
ปลอดจากโรคภัยทั้งปวง รัฐบาลและครูโอ๊ะขอเป็นกำลังใจให้กับชาว กศน. เพราะทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ”
รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมชาว กศน.กทม.
ที่อนุรักษ์และดูแลรักษาเอกลักษณ์ของตัวอาคารไว้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับคำว่า “ห้องแคบ แต่แผ่นดินกว้าง”
คือสำนักงานแห่งนี้แม้จะแคบ แต่งานของ กศน.กว้างขวางครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ฝากให้ขับเคลื่อนกิจกรรมการศึกษานอกระบบ ตามนโยบาย กศน.WOW อย่างต่อเนื่องต่อไป
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการลงพื้นที่ติดตามการทำงานและรับฟังเสียงสะท้อน ทั้ง 6 Good อาทิ
Good Teacher: พัฒนาครู Good Place Best Check-in: พัฒนาหน่วยงาน
Good Activities: ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ Good Partnership: การมีเครือข่ายที่ดี
Good Innovation: การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
และ Good Learning Centre: การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย)

เพื่อพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เช่นเดียวกับนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ของ ศธ.
ในเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
ซึ่งมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการตรวจราชการ ทั้งในรูปแบบตรวจราชการเฉพาะด้าน
(Agenda Based) และตรวจราชการตามนโยบายและสถานการณ์ด้วย อาทิ การจัดสรรอัตรากำลัง
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

การศึกษา

ในโอกาสนี้ ได้มอบโล่รางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร 25 โล่
อาทิ โล่เกียรติคุณงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564, ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์
ด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น, ผู้บริหาร กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น ประจำปี 2562 (ระดับจังหวัด)
และประจำปี 2563 (ระดับภาคกลาง), ผู้ได้รับรางวัล คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.ปี 2563, ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เป็นต้น
พร้อมเป็นประธานพิธีเปิดป้าย “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” และเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน
โดยการใช้แอปพลิเคชันและการผลิตสื่อวีดีโอ พร้อมพบปะให้โอวาทแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่
และบุคลากร สำนักงาน กศน.กทม.ทั้ง 50 เขต ผ่านระบบ Zoom meeting ตลอดจนเยี่ยมชมกิจกรรมการสอนอาชีพ
อาทิ โถประกายกนก กศน.เขตบางแค, ร่วมเต้นบาสโลบ กิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ กศน.เขตยานนาวา,
การเทียบระดับการศึกษา กศน.เขตบางขุนเทียน, ไส้อั่ว กศน.เขตพญาไท, ข้าวมันไก่ กศน.เขตบางบอน เป็นต้น

how to lean
การศึกษา

how to lean เรียนรู้วิธีลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย

how to lean การบรรลุและรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไม่ได้เป […]

อ่านต่อ ...
C++
การศึกษา

C++ หลายขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ C++ ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และมีหลายขั […]

อ่านต่อ ...
How to hike
การศึกษา

How to hike เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อเดินป่าและตั้งแคมป์

How to hike การเดินป่าและการตั้งแคมป์ไม่ใช่แค่กิจกรรมเท […]

อ่านต่อ ...