ครูโอ๊ะ จับมือ 8 หน่วยงาน Good Partnership ที่ดี ขับเคลื่อน สทก.

ครูโอ๊ะ จับมือ 8 หน่วยงาน Good Partnership ที่ดี ขับเคลื่อน สทก. หวังสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้ทุกกลุ่มวัย
พร้อมเติมเต็มความรู้ ย้ำ เปิดเทอมยึดตามประกาศ ศบค.กำชับสถานศึกษา เน้นความปลอดภัยผู้เรียนเป็นสำคัญ
ลั่นจัดการเรียนการสอนตามบริบทพื้นที่

การศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ.
ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกล ร่วมกับ 8 หน่วยงาน และเปิดบ้าน
“สถาบันการศึกษาทางไกล สทก.” ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ.,
นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน., นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์, พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,
นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นายสุรพงษ์ งามสม ที่ปรึกษาสมาคม EIS แห่งประเทศไทย,
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนทิวไผ่งาม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน

การศึกษา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราต้องใช้วิกฤต เป็นโอกาส
ในการเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้ชีวิตในสถานการณ์และความท้าทาย
อาทิ โรคอุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อรับฟังผู้ปฏิบัติ
ไปจนถึงระดับตำบลนั้น การศึกษาทางไกลจะช่วยเติมเต็มและให้โอกาสได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดของไทย
ครอบคลุมไปถึงในต่างประเทศ ภายใต้ Good Partnership ที่ดี อาทิ กรมราชทัณฑ์ ที่มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ผู้ต้องขัง
เช่นเดียวกับ กรมพินิจฯ ก็ช่วยพัฒนาทักษะชีวิต ให้เยาวชนสามารถอยู่ในสังคม มีความรู้ ไม่ทำผิดแบบเดิม
และไม่คิดสั้นกับชีวิตนอกจากนี้ ในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน อาทิ
ออทิสติก ผู้ป่วยติดเตียง ก็จะช่วยลดภาวะความตรึงเครียด แบ่งเบาภาระของครอบครัว ทำให้ผู้พิการมีความหวัง

ส่วนกรมพลศึกษา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ก็จะช่วยสร้างเสริมทักษะการกีฬาเพื่ออาชีพ
และสร้างความมั่นคงได้ รวมทั้งเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยให้เด็กได้ค้นพบความถนัดของตนเอง และสามารถก้าวข้ามปัญหา
อุปสรรคในการเรียนได้ สำหรับสมาคม EIS แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ช่วยพัฒนาการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับ กศน.

การศึกษา

ขณะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการฝึกอบรม สัมมนา
พร้อมเป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR และให้บริการวิชาการและจะเห็นได้ว่า ความร่วมมือในครั้งนี้
มีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. มาร่วมพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบการศึกษาทางไกล เพื่อเพิ่มพูนการศึกษาของ
ขสมก. และโรงเรียนทิวไผ่งาน ก็ถือว่ามีความชำนาญในการจัดการศึกษา ทั้งภาคไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทั้งแพลตฟอร์มที่จะช่วยสอนและแบ่งปันให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย

ขอแสดงความขอบคุณทั้ง 8 หน่วยงาน ที่มาร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในวันนี้ ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของวงการศึกษาไทย
ที่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเติมเต็มให้กับผู้เรียนการศึกษาทางไกล
โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่การศึกษาปกติยังไม่สามารถจัดให้ครอบคลุม

ดังนั้น เราจึงจะใช้ช่วงเวลานี้ ทำให้สถาบันการศึกษาทางไกล ภายใต้ กศน. จัดการศึกษาให้เข้าถึงผู้เรียนและผู้ที่ต้องการจะเรียน
ให้ได้มากที่สุด อาทิ เยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจฯ ให้สามารถเรียนรู้ได้และมีงานทำหลังกลับคืนสู่สังคม นักกีฬาทีมชาติ
ที่สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะไปทำการแข่งขันอยู่ที่ประเทศใด ไม่เว้นแม้แต่ผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงก็ยังสามารถเรียนได้
แม้จะมีข้อจำกัดด้านร่างกาย และไม่เพียงแต่การศึกษาพื้นฐานเท่านั้น ยังมีแนวทางการศึกษาของแคนาดาและอังกฤษ
เป็นมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพระดับสากล รวมทั้งการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการมีงานทำ เป็นการเลือกเรียนตามความสนใจ
และความต้องการเฉพาะบุคคล อาทิ วิชาเลือกพระเครื่อง ที่จะมีการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านนั้น ๆ ด้วยอย่างไรก็ตาม

เราจะใช้ความชำนาญของหน่วยงานต่าง ๆ เกื้อกูลการทำงานร่วมกันกับการจัดการศึกษาของ ศธ.โดย กศน.
และในสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถเรียนแบบปกติได้ การเรียนการศึกษาทางไกลจะเป็นจุดเชื่อมโยง
และทำให้เกิดการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพราะการศึกษาของ กศน.จะมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประถม
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนในระดับปริญญาตรี ก็จะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่พร้อมจะต่อยอดการเรียนได้ทันที
เช่นเดียวกับการเรียนต่อในต่างประเทศ โรงเรียนทิวไผ่งามซึ่งมีเครือข่ายและหลักสูตรระดับสากล ที่จะสามารถให้คำแนะนำ
และแบ่งปันร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนทางออนไลน์ กับสถาบันการศึกษาทางไกล “เรียนฟรี (ภาคภาษาไทย)
รับวุฒิจริง” รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ที่ เฟซบุ๊ก : สถาบันการศึกษาทางไกล, ไลน์ : @nfe.dei
โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 3816648, 02 3816650

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...