สพฐ.ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ “โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ conference”

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)
เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินการ
“โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ conference” ผ่านระบบการประชุมทางไกล
กับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รองเลขาธิการ กพฐ.) นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา
นายอัมพร พินะสา กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดรับกับบริบทที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำ “โครงการ โรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ conference”
ขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนในเมืองและนอกเมือง เกิดสมรรถนะตามหลักสูตรการเรียนการสอน
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกหลายองค์กร เช่น กสทช. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท Google ,Microsoft และ True โดยการสนับสนุนเครื่องมือการจัดการเรียนการสอน
พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทดลองใช้จัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยจิตอาสา
จำนวน 3 Platform ได้แก่ Braincloud ,Cisco Webex และAcuLearn Online ซึ่งจะนำมาทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การศึกษา
“ทั้งนี้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน 223 โรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
จำนวน 54 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 277 โรงเรียน ซึ่งจะมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยศึกษานิเทศก์
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-28 มิ.ย. ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-16 ก.ค.
และระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-30 ส.ค เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการเข้าถึงและการใช้งานระบบการสอนออนไลน์
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการสอนออนไลน์ ประเมินผลความพึงพอใจของครูผู้สอนและ
นักเรียนเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการสอนออนไลน์
เพื่อนำผลลัพธ์มาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนต่อไป” นายอัมพร พินะสา กล่าว

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...