เลขาธิการ กพฐ.ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 10/2564

เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 10/2564 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ
ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ความปลอดภัยของผู้เรียน แนวคิดการร่างแผนพัฒนานวัตกรรม
และแผนสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
หรือเข้ารับบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามมติ ครม. การรับ-ส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของ สพฐ. การลงเวลาปฏิบัติราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และความก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายของ รมว.ศธ.
ข้อ 6 เรื่องการจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
จากความร่วมมือทุกภาคส่วน เป็นต้น โดยมีผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และบุคลากร สพฐ. เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน
เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่หากโรงเรียนใดมีความพร้อมก็สามารถเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายนได้ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า
มีโรงเรียนที่สามารถเปิดเรียนได้กว่า 12,000 โรงทั่วประเทศ โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
ให้จัดการเรียนการสอนทางไกลใน 4 รูปแบบ (On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์) เท่านั้น
ขณะที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ
(On Site, On Air, Online, On Hand, On Demand) โดยรูปแบบ On Site นั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม
ของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน ซึ่งจากการติดตาม
การดำเนินงานของทุกโรงเรียนพบว่าสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเรียบร้อยตามที่ได้เตรียมการไว้

การศึกษา

“นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยถึงการนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
มาสู่การปฏิบัติ ในส่วนของวาระเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของ สพฐ. ได้แก่ การดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา
ทั้งเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โรคไข้เลือดออก ความปลอดภัยจากการเดินทาง ฯลฯ
โดยต้องการให้ทุกโรงเรียนสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ว่าจะสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย
รวมถึงเรื่องของการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่จะพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2565 การดูแลนักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
(เด็กพิการและด้อยโอกาส) ซึ่งได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลทั่วประเทศ เพื่อดูว่ามีเด็กกลุ่มนี้อยู่ในจุดพื้นที่ไหน จำนวนเท่าใด
ได้เรียนแล้วกี่คน และต้องการความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง เพื่อจะได้หารูปแบบและวิธีการช่วยเหลือต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

how to lean
การศึกษา

how to lean เรียนรู้วิธีลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย

how to lean การบรรลุและรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไม่ได้เป […]

อ่านต่อ ...
C++
การศึกษา

C++ หลายขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ C++ ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และมีหลายขั […]

อ่านต่อ ...
How to hike
การศึกษา

How to hike เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อเดินป่าและตั้งแคมป์

How to hike การเดินป่าและการตั้งแคมป์ไม่ใช่แค่กิจกรรมเท […]

อ่านต่อ ...