รมว.ศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

รมว.ศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมปลูกต้นไม้และมอบกล้าไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
เพื่อเน้นย้ำความสำคัญ ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ กระตุ้นให้ประชาชน-ทุกภาคส่วน ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่
สร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้ยั่งยืน (25 พฤษภาคม 2564)

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,
นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัดเข้าร่วมในพิธี และร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า

การศึกษา

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม
และเป็นระยะเริ่มต้นฤดูฝน เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมทั้งมีนโยบายให้มีพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ทั่วประเทศ 400,000ไร่
เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
ลดมลพิษจากฝุ่นและหมอกควัน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้สนองนโยบายของรัฐบาล โดยขอความความร่วมมือไปยัง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ได้บูรณาการดำเนินกิจกรรมปลูกป่า
ในแต่ละพื้นที่ให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด

สำหรับประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานใดที่สนใจ สามารถประสานขอรับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้
รวมทั้งวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกป่าได้ที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
รวมทั้งสำนักงานป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด ในการนี้ รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้มอบกล้าไม้สักทอง, มะค่าโมง, ประดู่ป่า,
ยางนา และเหลืองปรีดียาธร ให้แก่ผู้บริหารองค์กรหลัก และองค์กรในกำกับ 9 หน่วยงาน ได้แก่ สป., สพฐ., สอศ., สกศ.,
กศน., สช., ก.ค.ศ., สกสค. และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อนำไปปลูกที่กระทรวงศึกษาธิการ และมอบให้บุคลากรในสังกัด
รวมทั้งประชาชนที่สนใจนำไปเพาะปลูกในสถานที่ต่าง ๆ ต่อไป

การศึกษา

ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกทำลายลดลงไปเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความสูญเสีย
ต่อทรัพยากรอื่นๆอีกมากมาย ถึงแม้ว่าทรัพยากรป่าไม้จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถปลูกทดแทนได้
แต่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานและใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการดูแลบำรุงรักษา ดังนั้นหน่วยงานทุกภาคส่วนจึงควรส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้ยั่งยืนสืบไป

อนึ่ง การจัดงานครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และยืนเว้นระยะห่าง.

ChatGPT
การศึกษา

ChatGPT กำลังจะเปลี่ยนอนาคต แต่จะเหมือนที่เราคาดไว้หรือไม่

ChatGPT ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งได้หยุดยุคเท […]

อ่านต่อ ...
Manaslu Circuit Trek
การศึกษา

Manaslu Circuit Trek เส้นทางในฝันกับการตามหาความสงบ

Manaslu Circuit Trek ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยอันงดงามข […]

อ่านต่อ ...
Dwarf galaxies
การศึกษา

Dwarf galaxies ไขปริศนาที่จะนำไปสู่จักรวาลที่กว้างขึ้น

Dwarf galaxies ดาราจักรแคระ วีรบุรุษแห่งจักรวาลที่ไม่มี […]

อ่านต่อ ...