เลือกตั้งคณะกรรมการ ออมทรัพย์ฯ ลงคะแนนผ่าน Smart Phone

HaveALook

ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งคณะกรรมการ ออมทรัพย์ฯ ท้องถิ่น ผ่าน Smart Phone

เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการผ่าน Smart Phone ครั้งแรกของวงการสหกรณ์ไทยที่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงด้วยการให้ลงคะแนนเสียงผ่าน Smart Phone ในรูปแบบMobile Application คล้ายๆ Smart Vote ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสามารถลงคะแนนได้จริง

ซึ่งถือเป็นการพลิกวงการการเลือกตั้งของประเทศไทย ที่หลายองค์กรพยายามที่จะนำระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการเลือกตั้งผู้แทนองค์กรต่างๆแต่ยังไม่สำเร็จ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองได้ใช้รูปการเลือกตั้งผ่านสื่อออนไลน์มาแล้วเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา แต่ก็เป็นการลงคะแนนผ่าน Web Application ไม่ใช่ Mobile Application อย่างที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำลังจะใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๔ นี้

สืบเนื่องจากปัญหาการที่คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑๔ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑โอนหนี้ของคนกู้ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ ยังรับราชการอยู่ แต่ติดตามหนี้จากผู้กู้ไม่ได้จึงโอนหนี้ดังกล่าวซึ่งมีมากกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาทไปให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบแทน เป็นเหตุให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้ค้ำประกันได้รวมตัวกันเรียกร้องขอความเป็นธรรม

จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวประธานกรรมการที่แต่เดิมเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาตลอด ๑๖ ปี มาเป็นปลัดเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในคราวเดียวกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

HaveALook
ภาพจาก siamrath

พอปี ๒๕๖๓ ปลัดเทศบาลเมืองสามพรานได้ขอลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีภาระหน้าที่ในตำแหน่งราชการมาก ผมก็ได้เข้ามารับหน้าที่แทนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทำให้ผมรู้ว่าระบบการเลือกตั้งแบบนี้ไม่ยุติธรรมกับสมาชิกทั่วประเทศ ที่มีจำนวนถึง ๒๕,๐๐๐ คน ในขณะนั้น แทนที่สมาชิกจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งตัวแทนตนเองเข้ามาดูแลผลประโยชน์

ซึ่งเป็นเงินของสมาชิกเองในการถือหุ้นในสหกรณ์แต่กลับไม่มีโอกาสเพราะหากเดินทางมาเลือกตั้งที่กรุงเทพฯต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวนมาก ซึ่งแม้ว่าคณะกรรมการดำเนินการขณะนั้นจะกำหนดค่าพาหนะเดินทางและค่าเบี้ยประชุมให้สมาชิกที่มาเลือกตั้งคนละ ๘๐๐ บาทก็ตาม ซึ่งก็ทำให้มีสมาชิกสหกรณ์รอบๆ กรุงเทพมหานครเท่านั้น

ซึ่งสถิติทุกปีจะมีเพียง ๕๐๐ – ๑,๕๐๐ คนเท่านั้น พอผมมีโอกาสเข้ามาบริหารสหกรณ์จึงมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้สมาชิกที่อยู่เบตง จังหวัดยะลา ภูชี้ฟ้าที่เชียงราย อำเภออมก๋อยที่เชียงใหม่ หรืออำเภอเขมราฐที่อุบลราชธานี ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการได้ จึงได้นำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

โดยที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้ใช้วิธีลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และต่อมาที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดระเบียบว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ โดยกำหนดให้ใช้วิธีลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ Mobile Application

เนื่องจากในกฎหมายสหกรณ์และข้อบังคับของสหกรณ์ได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้คำว่าเลือกตั้งได้ แต่เป็นการสรรหาผู้ที่สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมจะให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาคณะหนึ่งคล้ายๆ กับคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระของไทย

พอได้รายชื่อมาแล้วก็เสนอให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบประมาณนั้น เราก็จำลองแนวคิดนี้มาใช้กับการสรรหาคณะกรรมการสหกรณ์ ซึ่งจริงๆแล้วการสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการดำเนินการมิใช่เพิ่งมาทำ ก่อนหน้านี้ก็มีการลงคะแนนสรรหาเช่นเดียวกันก่อนที่จะให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง

แต่เราใช้วิธีการลงคะแนนสรรหาที่คูหาเลือกตั้งคล้ายๆ กับการเลือกตั้งส.ส.หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น แต่ครั้งนี้เราเปลี่ยนจากการลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งมาเป็นลงคะแนนผ่านมือถือเท่านั้นเอง เพราะโลกปัจจุบันเข้าสู่ยุค 5 G กันหมดแล้ว เราจึงเห็นว่าวิธีนี้จะทำให้สมาชิกทุกคนได้เข้าถึงสิทธิพื้นฐานของตนเองได้ ดังนั้น เราจึงใช้คำว่า “สรรหา” แล้วเอารายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนการสรรหาสูงสุดเรียงลำดับตามจำนวนที่มีตำแหน่งว่างเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบหรือเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ที่มา : สยามรัฐ

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...