สถ. ประกาศเลื่อนสอบ บรรจุข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

HaveALook

โควิด-19 พ่นพิษ สถ. ประกาศเลื่อนสอบ บรรจุข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

สถ. ประกาศเลื่อนสอบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19  ทำให้ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ออกไป เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิต -19

ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) ลงวันที่ 6 เมษายน 2564

โดยกำหนดให้ผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบครบถ้วนตามช่องทางการชำระเงินในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบตามประกาศ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการสมัครสอบและชำระเงินทางโทรศัพท์ และจัดส่งหลักฐานซึ่งได้แก่

หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ

ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ชัดเจนและยังไม่หมดอายุ ทางอีเมล ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบถูกต้องตามช่องทางการชำระเงินภายในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด

HaveALook
ภาพจาก pixabay

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติม โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพิ่มเติม พร้อมวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่เวปไซต์ www.dlaapplicant2564.com หรือเวปไซต์ www.dla.go.th ในวันที่ 20 เมษายน 2564 นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบให้แก้ไข “ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ” ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) สำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)ที่ได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบถูกต้องตามช่องทางการชำระเงินภายในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด

เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว ประกอบกับราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 82 ง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564

ได้มีประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 60) ข้อ 1 กำหนดห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค และห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน

“จึงให้เลื่อนวันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จากวันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564” นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลขานุการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) เปิดเผย

ด้านนายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยกำหนดวันประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทีเวปไซต์ ได้ที่เวปไซต์ www.dlaapplicant2564.com หรือเว็บไซต์ www.dla.go.th ในวันที่ 20 เมษายน 2564 นั้น

นายคำรณ กล่าวต่อว่า เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายแพร่ออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว ประกอบกับราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 82 ง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564

ได้มีประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 60) ข้อ 1 กำหนดห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค และห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน

“อาศัยอำนาจตามประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ข้อ 15 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ข้อ 15 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ข้อ 15 และประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 6 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 20 เมษายน 2564 จึงมีมติเลื่อนประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จากวันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564” ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กล่าว

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ที่มา : สยามรัฐ

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...