วราวุธ มอบ คพ. สนับสนุน อปท. จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

HaveALook

อปท. จัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศ วราวุธ มอบ คพ. สนับสนุนเต็มตัว

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ คพ. ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อมทั้งสร้างความพร้อมให้กับ อปท.ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

โดยจากการประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จำนวน 149 แห่ง มีเดินระบบปกติและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งได้ จำนวน 125 แห่ง ไม่เดินระบบ เนื่องจากระบบชำรุด / อยู่ระหว่างการปรับปรุง จำนวน 21 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง

มีระบบบำบัดน้ำเสียที่คุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านตามค่ามาตรฐานระบายน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน จำนวน 34 แห่ง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า และจากการตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจัดการน้ำเสียชุมชนของ อปท. ประกอบด้วย

HaveALook
ภาพจาก siamrath

1) ขาดการสนับสนุนในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) ขาดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียชุมชน

4) ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

5) ขาดการเดินระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า คพ.ให้ข้อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเสียในเบื้องต้นให้กับ อปท.

1) มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการระบบการจัดการน้ำเสียโดยเฉพาะ หรือให้องค์การจัดการน้ำเสียหรือว่าจ้างเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบ เพื่อให้การเดินระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนเบื้องต้น

3) ผลักดันให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบริการบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

“ทั้งนี้ มี อปท. เสนอแผนงาน/โครงการการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียใน 5 พื้นที่ ได้แก่

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

2) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

3) เทศบาลเมืองมหาสารคาม

4) เทศบาลเมืองพะเยา

5) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

โดย คพ. จะดำเนินการการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับ อปท.ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ อปท. สามารถบริหารงานระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” นายอรรถพล กล่าว

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ที่มา : สยามรัฐ

https://siamrath.co.th/n/238781

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...