มหาดไทย ชี้ช่องท้องถิ่นจัดเก็บภาษี ที่ดินฝังศพบรรพบุรุษ

ที่ดินฝังศพบรรพบุรุษและสุสานสาธารณะ  มท.ชี้ช่องท้องถิ่น จัดเก็บภาษี ได้หรือไม่?

มหาดไทยชี้ช่องท้องถิ่นจัดเก็บภาษี“สุสานสาธารณะ” พ่วง “ที่ฝังศพบรรพบุรุษ”จากการที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ยื่นตีความ ขอยกเว้นจัดเก็บภาษีตามคำจำกัดความ “สุสานสาธารณะ หรือ ฌาปนสถานสาธารณะ” เพื่อส่ง “บอร์ดวินิจฉัยภาษี ก.คลัง” พิจารณา หลังไม่เห็นด้วย กับแนวทางประเมินภาษีฯ กรณี “มิได้รับประโยชน์ตอบแทน”

จากกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี หารือเกี่ยวกับการตีความข้อยกเว้นการเรียกเก็บภาษีราย “บางบัวทองมูลนิธิ” รวมทั้งข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตีความคำจำกัดความของคำว่า “สุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ”

ข้อหารือดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย “เห็นด้วย” กับการตีความของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำ จ.นนทบุรี เฉพาะข้อยกเว้นตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ เนื่องจากมาตรา 8 (7) แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลงวันที่ 21 มิ.ย. 62

ที่กำหนดให้ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535

HaveALook
ภาพโดย Albrecht Fietz จาก Pixabay

ดังนั้น นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือปฏิบัติตามแนวทางและการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของฝ่ายกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย

“กรณี บางบัวทองมูลนิธิ ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามหนังสือจดทะเบียนและข้อบังคับของบางบัวทองมูลนิธิ พ.ศ. 2548 ซึ่งข้อเท็จจริง “บางบัวทองมูลนิธิ” ไม่มีชื่อตามที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด ดังนั้น ทรัพย์สินของบางบัวทองมูลนิธิจึงไม่ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 8 (7) แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ”

อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทย “ไม่เห็นด้วย” กับแนวทางการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.ละหาร เนื่องจากมาตรา 8 (6) แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ กำหนดให้ทรัพย์สินที่ใช้เป็น “สุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ” โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี

ซึ่งจากคำชี้แจงของ “บางบัวทองมูลนิธิ” มีที่ดินจำนวน 2 แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 8004 ใช้เพื่อเป็นสุสาน หมายถึงส่วนที่เป็นหลัก คือหลุมฝังศพ และพื้นที่ใช้สอยในการประกอบพิธีทางศาสนา เช่น อาคารประกอบพิธี อาคารที่พักของเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ อาคารโรงทาน ห้องนํ้า สระนํ้า และพื้นที่จอดรถ และที่ดินโฉนดเลขที่ 170934 ใช้เพื่อเป็นที่จอดรถ และเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ญาติของบรรพบุรุษและประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ยากจน มีรายได้น้อยในการทำการเกษตร กรณีทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสาน จะได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีหรือไม่

“จึงต้องพิจารณาว่าเป็นสุสานสาธารณะที่มิได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ เนื่องจาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ไม่ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “สุสานสาธารณะ” ไว้ จึงต้องพิจารณาตามความหมายทั่วไป ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 ได้ให้ความหมายของคำว่า “สุสาน” หมายถึง สถานที่สำหรับฝัง หรือเผาศพ และคำว่า “สาธารณะ” หมายถึง เพื่อประชาชนทั่วไป”

ดังนั้น ทรัพย์สินของบางบัวทองมูลนิธิ “เฉพาะในส่วนที่ใช้เป็นที่ฝังศพของประชาชนทั่วไป” โดยมีค่าใช้จ่ายและบำรุงดูแลรักษาในลักษณะของการบริจาคตามศรัทธาของแต่ละบุคคล จึงถือเป็น “สุสานสาธารณะ” ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 8 (6) แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

สำหรับทรัพย์สินที่ใช้เป็น “ที่ฝังศพของบรรพบุรุษและประกอบพิธีทางศาสนา” ใช้เป็นที่จอดรถและเป็นพื้นที่อนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ญาติของบรรพบุรุษและประชาชนทั่วไป ที่ใช้ประกอบการเกษตร ไม่เข้าข่ายได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีต้องเสียภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์นั้น

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย “ไม่เห็นด้วย” กับคำปรึกษาหรือคำแนะนำนี้ ประกอบกับคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำ จ.นนทบุรี ได้หารือการตีความข้อยกเว้นตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

กระทรวงมหาดไทยจึงได้ส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นไปยัง คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กระทรวงการคลัง เพื่อวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวแล้ว

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ที่มา : สยามรัฐ

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...