สอศ. ร่วมครูพร้อม จัดเต็มหลักสูตรออนไลน์ เรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการขับเคลื่อน
นโยบายการจัดการศึกษาของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์
www.ครูพร้อม.com เพื่อสร้างการเรียนรู้ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดที่ยังไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนตามปกติได้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมตามความสมัครใจของครู
โดยไม่มีผลต่อการนับชั่วโมงเรียน หรือประเมิน และไม่ต้องรายงานผลการเรียนรู้ของครูแต่อย่างใด
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการอบรมพัฒนาครู
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน
ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาช่วยสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การศึกษา

เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้นำไปประกอบอาชีพต่อไปได้ทุกกลุ่มอาชีพ เพิ่มโอกาส
และการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามนโยบาย ศธ. ให้เท่าทันสภาวการณ์ปัจจุบัน
และครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยในระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564
ก่อนเปิดภาคเรียน สอศ.ได้เตรียมเปิดหลักสูตร แบ่งเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย
คือ นักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนทั่วไป

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีหลักสูตร 4 ประเภทการเรียนรู้ ได้แก่
1) การเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Youtube Live ตามหลักสูตรของ Google
2) การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อการสอน Digital Literacy หลักสูตรรู้เท่าทันภัยไซเบอร์
3) การเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ Beginner
4) การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อการเรียนการสอนด้านอาชีพ 11 อาชีพ

กลุ่มครูอาชีวศึกษา มีจำนวน 3 ประเภทการเรียนรู้ ได้แก่
1) การเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ผ่าน YouTube Live ตามหลักสูตรของ Google
2) การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อการสอน Digital Literacy หลักสูตรแอปเสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วย
Microsoft Form และ Planner
3) การเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ Intermediate

กลุ่มประชาชนทั่วไป ได้จัดเตรียมการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อการเรียนการสอนด้านอาชีพ จำนวน 11 หมวดหมู่
ได้แก่ อาหารไทย อาหารนานาชาติ ขนมไทย เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ศิลปะ การจัดดอกไม้ กฎหมาย
เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและบริการ และภาษาต่างประเทศ สำหรับการเรียนรู้ด้านอาชีพ 11 วัน 11 อาชีพ
จะจัดอยู่ในหมวด “อยากทำ” ในขณะที่การเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน YouTube Live
จะอยู่ในหมวด “อยากดู” บนเว็บไซต์ ครูพร้อม.com

นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้แบบ Offline จัดอบรมอาชีพในวิทยาลัยสารพัดช่าง จำนวน 52 แห่ง
และการบริการประชาชนจากสถานศึกษาในสังกัด สอศ. 115 แห่ง ได้แก่ การทำเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า
การทำอุปกรณ์ป้องกันการกระจายเชื้อโรค และการซ่อมระบบสัญญาณ DLTV
โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจาก ศบค. ก่อนถึงจะดำเนินการได้ และในขณะนี้ สอศ.
ได้แจกจ่ายขวดบรรจุแอลกอฮอล์ให้กับวิทยาลัยในสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งนอกจากประชาชนจะสามารถเข้าอบรมอาชีพแล้ว ยังสามารถขอรับเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า ได้อีกด้วย

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...