รมว.ศึกษาธิการไทย ร่วมอภิปรายการจัดการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ในเวทีโลก

รมว.ศึกษาธิการไทย ร่วมถกความสำคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีโลก
ชวนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่
ให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค.
ที่ผ่านมา ตนได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี ในระหว่างการประชุมระดับโลก
ว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNESCO World Conference on Education
for Sustainable Development : ESD) ซึ่งองค์การยูเนสโก ร่วมกับรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนี
ได้จัดการประชุมขึ้นในรูปแบบทางไกล ถ่ายทอดสดจาก Berlin Congress Center
กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.2564

การศึกาา

ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ตนได้นำเสนอข้อริเริ่มของไทยด้านการส่งเสริม ESD ผ่านวีดิทัศน์
โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะที่เป็นกุญแจสำคัญ
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ให้บรรลุผลภายในปี พ.ศ.2573
ว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบัน และจะเร็วขึ้นไปอีกในอนาคต
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั่วโลกต้องมีพันธกรณีในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว
อย่างเป็นรูปธรรม

“ดิฉันได้เชิญชวนให้โลกตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ในการเตรียมความพร้อม
ให้แก่คนรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก
และประเด็นปัญหาระดับโลกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สำหรับประเทศไทย ได้มีการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งปัจจุบัน ประเทศไทยได้พัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งมุ่งเน้น
ประเด็นปัญหาระดับโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
การลดภัยพิบัติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การส่งเสริมสมรรถนะของนักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก และค่านิยมต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ทั้งนี้ การประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการประชุมเพื่อสร้างความตระหนัก
ต่อข้อท้าทายของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนบทบาทสำคัญของการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) ในการส่งเสริมให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย SDGs โดยเฉพาะในสภาวะการแพร่ระบาด
ของ โควิด 19 และผลักดันการดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานด้าน ESD ฉบับใหม่
(The new global framework ESD for 2030 for the period of 2020-2030)
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน โดยการให้ข้อตกลงร่วมกันด้านนโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในรูปแบบแถลงการณ์กรุงเบอร์ลิน (Berlin Declaration) การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานด้านการกำหนดนโยบายการศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ผู้แทนหน่วยงานภาคประชาสังคม
หน่วยงานภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวนกว่า 2,500 คน จากทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยพิธีเปิดการประชุมจัดขึ้น
ในวันที่ 17 พ.ค.2564 โดยนางสาวออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และนางสาวอังเกลา แมร์เคิล
นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ร่วมเปิดการประชุม จากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อการก้าวข้ามข้อท้าทายในการส่งเสริมเรื่อง ESD และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต การประชุมเต็มคณะ
ว่าด้วยการสร้างความเปลี่ยนแปลงในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤต และการเปิดเวทีเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกัน เป็นต้น.

how to lean
การศึกษา

how to lean เรียนรู้วิธีลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย

how to lean การบรรลุและรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไม่ได้เป […]

อ่านต่อ ...
C++
การศึกษา

C++ หลายขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ C++ ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และมีหลายขั […]

อ่านต่อ ...
How to hike
การศึกษา

How to hike เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อเดินป่าและตั้งแคมป์

How to hike การเดินป่าและการตั้งแคมป์ไม่ใช่แค่กิจกรรมเท […]

อ่านต่อ ...