“ตรีนุช” เผย วาระเร่งด่วน(Quick Win) 7 ข้อ เร่งขับเคลื่อนภายใน 3 – 5 เดือนนี้

(12 พฤษภาคม 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือวาระเร่งด่วน 7 ข้อ (Quickwin) เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่มด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

การศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาประชุมหารือ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมสำคัญในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการขับเคลื่อน 7 วาระเร่งด่วน (Quickwin) คือ
1) ความปลอดภัยของผู้เรียน
2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ
3) Big Data
4) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ
6) การศึกษาตลอดชีวิต
7) การจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนภายใน 3-5 เดือน (พฤษภาคม – กันยายน 2564)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องโควิด 19 เป็นประเด็นลำดับแรก ๆ
ที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ในภาพรวม
เห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจของ ศธ. เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานในการบริหารและประสานงานในสถานการณ์โควิด 19
โดยมีปลัด ศธ.เป็นประธาน เช่น การเข้าไปช่วยแก้ปัญหาที่รวดเร็ว ฉับไว การรับฟังความคิดเห็นจากครู ผู้ปกครอง และประชาชน
การแก้ไขปัญหากระบวนการการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน การดำเนินงานเรื่องเร่งด่วน รวมทั้งทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ
เช่น ศบค. กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยให้ศูนย์ดังกล่าวรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันทุกวัน นอกจากนี้
ได้แจ้งให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หมุนเวียนไปสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบข้อมูล
ให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

ไฟเขียวแล้วสอบตั๋วครู ผ่านคอมพ์ ทางออนไลน์

‘บอร์ดคุรุสภา’ ไฟเขียวสอบตั๋วครู ผ่านคอมพ์ 100% เมื่อวั […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะนำให้ปรับการสอนเป็นแบบที่ ให้เด็กลงมือทำด้วยตัวเอง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิก […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

กรมศิลป์ จัดสัมมนาโครงการวิจัย ผลงานวิชาการของกรมศิลปากร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิล […]

อ่านต่อ ...