คุณหญิงกัลยา เปิดตัวหลักสูตร “ชลกร” รุ่นที่ 1 มอบทุนเรียนฟรี-อยู่ฟรี นำร่องระดับ ปวส.

(24 พฤษภาคม 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แถลงข่าวเปิดหลักสูตร “ชลกร” รุ่นที่ 1 นำร่องระดับ ปวส. ใน 5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.)
มอบทุนเรียนฟรี-อยู่ฟรี พร้อมเดินหน้าขยายหลักสูตรสู่ วษท.ทั่วประเทศ ณ อาคารราชวัลลภ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
ได้ขับเคลื่อนผ่าน วษท. เป็นเวลากว่า 1 ปี สร้างกระแสการตื่นตัวเห็นความสำคัญของน้ำ
จนนำมาสู่การจัดทำหลักสูตรนักบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร หรือ “ชลกร” รุ่นที่ 1

การศึกษา

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเรียนภาคการศึกษา 2564 ใน 5 วษท.นำร่อง ได้แก่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ซึ่งมีนักเรียนสนใจสมัครเกินครึ่งของจำนวนที่ วษท.
จะรับได้ และจะขยายไปทุก วษท.ที่มีความพร้อมในปีการศึกษาต่อไป

การศึกษา

หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร หรือ ชลกร ถือเป็นครั้งแรกและเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย
ที่เปิดสอนเรื่องการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ระดับ ปวส. เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และยกระดับคุณภาพชีวิตแก้ไขความยากจน จึงอยากเชิญชวนให้นักเรียนมาสมัครเรียน
สร้างบุคลากรดูแลบริหารจัดการน้ำ และสามารถนำมาประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้สาขาวิชาช่างกลเกษตรนี้ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการน้ำระดับสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมกันจัดทำหลักสูตร
โดยผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้หลายสาขา เช่น สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติ
และสามารถสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ ถือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร (ชลกร) รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.ประจำปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้นักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรชลกร รุ่นที่ 1 ทุกคนจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน
โดยได้รับการงดเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 2 ปี จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และได้รับสวัสดิการหอพักฟรีภายในวิทยาลัย
(ขึ้นอยู่กับความพร้อมของวิทยาลัย) ขอเพียงมีความมุ่งมั่น ขยัน วษท. พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคน เรียนฟรี อยู่ฟรี

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...