ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2563-2565

ที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา ศธ. พ.ศ.2563-2565 และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาคณะกรรมการ ICT ศธ. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล
เพื่อการศึกษา พ.ศ.2563-2565 เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

ดิจิทัลและการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนด้าน Big Data ของ ศธ.
(17 พฤษภาคม 2564) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงประจำกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการทบทวน กำหนตกรอบการพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ.2563 – 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และบริบทการพัฒนาดิจิทัล ศธ.
(MOE’s Digital Transformation) และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ในด้านการจัดการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ทั้งในระดับผู้เรียน
ครูผู้สอน สถานศึกษา จนถึงระดับกระทรวง ส่งผลให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในกระทรวง สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานหรือโครงการต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน (Quickwin) 1 ใน 7
วาระเร่งด่วนของ ศธ. คือ “วาระที่ 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง”

การศึกษา

สำหรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา ศธ. กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “พัฒนาสังคมการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย” โดยกำหนดพันธกิจ 4 ด้าน คือ
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง
2) ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล
3) พัฒนาศักยภาพของการบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล
4) ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบการแต่งตั้ง
“คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา ศธ.” โดยปลัด ศธ. เป็นประธานคณะกรรมการ
ซึ่งจะเสนอ รมว.ศธ.พิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป นายวีระ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบงบประมาณด้าน ICT
ของทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ. ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในกรอบวงเงิน 79.165 ล้านบาท

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...