เลขาธิการ กพฐ.ประชุม ผอ.เขต เตรียมความพร้อมทุกพื้นที่ก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)
เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมพร้อม
สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
โดยมีผู้บริหารระดับสูง อาทิ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
รองเลขาธิการ กพฐ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การศึกษา

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ซึ่งเลื่อนจากเดิมวันที่ 17 พ.ค. มาเป็นวันที่ 1 มิ.ย.นั้น สพฐ. ได้แบ่งระยะดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-16 พ.ค. ให้ผอ.เขตพื้นที่ทำการตรวจทานและสรุปข้อมูลอีกครั้งว่า
โรงเรียนจะใช้วิธีการเรียนการสอนรูปแบบใด และมีจำนวนนักเรียนกี่คนในแต่ละรูปแบบ
พร้อมทั้งกำชับในเรื่องการรับนักเรียนในส่วนของการจับสลาก ให้จำกัดคนเข้าได้คราวละไม่เกิน 200 คน
ตามมาตรการป้องกันโรคของ ศบค. นอกจากนั้นจะมีการเตรียมพร้อมสนับสนุนโรงเรียน
และครูในเรื่องการสอนออนไลน์ โดย สพฐ. จะปรับคลังสื่อการเรียนรู้ทั้งหมด จำแนกไว้สำหรับนักเรียน
ในแต่ละชั้นเรียนเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำสื่อหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้เหล่านี้ไปใช้
ได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้น

การศึกษา

ช่วงการเตรียมความพร้อมระยะที่ 2 ในระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนและครู โดย สพฐ. ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ในการพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนที่น่าสนใจ โดยเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนผ่านคลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์
(รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 12-28 พ.ค.) รวมถึงร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาครูให้สามารถสอนออนไลน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประสานกับ DLTV ในเรื่องการจัดตารางการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับ
การจัดตารางเรียนปกติที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. และยังได้เตรียมกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ ให้นักเรียนได้เลือกทำ
ตามความสมัครใจ ในลักษณะเป็นงานอดิเรกของนักเรียน หรือหากโรงเรียนใดจะใช้โอกาสนี้ในการซักซ้อม
การเรียนออนไลน์หรือออนแอร์ก็สามารถทำได้เช่นกัน

จากนั้นระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป จะเป็นในส่วนของการเปิดภาคเรียน สำหรับวิธีการจัดการเรียนการสอน
จะยังคงใช้การเรียนใน 5 รูปแบบ นั่นคือ
1. On Site คือการเรียนที่โรงเรียน ซึ่งจะใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่ไม่มีการระบาดของโรค
2. Online คือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
3. On Air คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
4. On Demand คือการเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ และ
5. On Hand เป็นการจัดใบงานหรือแบบฝึกหัดเป็นชุดให้นักเรียนนำไปเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
โดยมีครูคอยติดตามผลเป็นระยะ หากโรงเรียนใดสามารถจัดการเรียนในห้องเรียนปกติได้
ให้ใช้การเรียนที่โรงเรียนเป็นฐาน (On Site) แต่หากไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้ ให้ดูความพร้อม
และความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ

นายอัมพร กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในโรงเรียน สพฐ.
ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งต้องทำการประเมินความพร้อม ให้สอดคล้องตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันโรค ตามที่ราชการกำหนด โดยจัดสภาพแวดล้อม
อาคารสถานที่ ห้องเรียน และพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน ให้มีการเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ เพื่อรับทราบข้อมูลจริงได้อย่างทันท่วงที

“ทั้งนี้ สพฐ. ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อยอดมาสู่การปฏิบัติใน 4 ประเด็น
ได้แก่ ความปลอดภัย โอกาส คุณภาพ และ ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพใน 3 ประการ คือ
1.อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 2. มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา 3. 1ดนตรี 1กีฬา 1อาชีพ
เลือกได้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ซึ่งถึงแม้สิ่งที่เราต้องเผชิญในสถานการณ์โควิด-19
จะมีความยากลำบากและอุปสรรคบ้าง แต่ในวันนี้ที่เราต้องดำเนินชีวิตภายใต้วิถีใหม่ เราจะต้องมีสติมั่นคง
พร้อมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาด้วยเป้าหมายที่ว่า เด็กต้องได้เรียน ผู้ปกครองเชื่อมั่น ครูและนักเรียนต้องปลอดภัย
‘อยู่ที่ไหนต้องได้เรียน’ นั่นเอง” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

how to lean
การศึกษา

how to lean เรียนรู้วิธีลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย

how to lean การบรรลุและรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไม่ได้เป […]

อ่านต่อ ...
C++
การศึกษา

C++ หลายขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ C++ ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และมีหลายขั […]

อ่านต่อ ...
How to hike
การศึกษา

How to hike เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อเดินป่าและตั้งแคมป์

How to hike การเดินป่าและการตั้งแคมป์ไม่ใช่แค่กิจกรรมเท […]

อ่านต่อ ...