อนุฯ จัดสรร 2 รางวัลใหญ่ แบ่งให้ อปท. ตกรอบคัดเลือก

สั่งเจียด 2 รางวัลใหญ่ อนุฯ จัดสรรรางวัล แบ่งให้ อปท.ตกรอบคัดเลือก

อนุฯ จัดสรรแบ่งเงินรางวัล “ปรับลด” รางวัลประเภทโดดเด่น/ทั่วไป รอบสุดท้าย ที่ได้แห่งละ 5-10 ล้าน ให้ท้องถิ่น “ตกรอบ” รับเงินจูงใจหลักแสน ไปเพิ่ม ให้ อปท. ที่ตกรอบคัดเลือก ก่อนชง ก.ก.ถ.ชุดใหญ่พิจารณา เผยเงินรางวัลจูงใจ อปท. พบปรับลดทุกปี เฉพาะปี 63 ปรับเหลือ 178.2 ล้าน จากปี 62 ที่แจกกว่า 200 ล้าน

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 ที่มีนายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธาน ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“มอบหมายฝ่ายเลขานุการ (สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)) ไปดำเนินการ “ปรับลด” จำนวนเงินรางวัลประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบสุดท้าย แล้วนำไป “เพิ่ม” ในส่วนของเงินรางวัลประเภทผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเสนอต่อประธานอนุกรรมการพิจารณาให้ความชอบ และให้ถือว่าคณะอนุกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว”

โดยปีงบระมาณ 2564 พบว่า มี อปท.สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 619 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 23 แห่ง เทศบาลนคร 15 แห่ง เทศบาลเมือง 54 แห่ง เทศบาลตำบล 220 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 307 แห่ง

HaveALook
ภาพจาก ผู้จัดการออนไลน์

แบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทดีเลิศ 17 แห่ง ประเภทโดดเด่น 109 แห่ง และประเภททั่วไป 493 แห่ง

เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น คะแนนจากการประเมิน LPA (กสถ.)15 คะแนน คะแนนจากการประเมิน ITA (ป.ป.ช.) 15 คะแนน คะแนนจากการประเมิน มาตรฐานการบริการสาธารณะ (ก.ก.ถ.) 15 คะแนน คะแนนจากการลงพื้นที่ของที่ปรึกษาฯ 15 คะแนน และคะแนนจากโครงการนวัตกรรม 40 คะแนน

ขณะที่ ปีงบประมาณ 2564 พบว่า สปน. ในฐานะเลขานุการ ก.ก.ถ. เปิดเผย รายชื่อ อปท.ที่ผ่านการตรวจประเมินเบื้องต้นให้ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว จำนวน 309 แห่ง

ทั้งนี้ อปท.ที่ได้รางวัลเป็นเงินงบประมาณอุดหนุนรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีในปี 2563 พบว่า มีการปรับลดจำนวนเงินรางวัลลงเหลือ 178.2 ล้านบาท น้อยกว่าในปี 2562 ที่มีเงินรางวัลสูงถึง 200 ล้านบาท โดยในส่วนที่ลดลงอย่างชัดเจนได้แก่ รางวัลประเภทดีเลิศ ซึ่งปรับลดเหลือเพียง 2 รางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รวมเป็นเงิน 7 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 มีรางวัลชนะเลิศที่ 1-3 รวมเป็นเงิน 15 ล้านบาท

อปท.ที่ได้รับคัดเลือกต้องผ่านคุณสมบัติเป็น อปท.ที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้งภายใน 8 ปี และจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ LPA ประจำปีงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลี่ยทุกด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...